Skip to main content
Home » Rymdteknik » Rymden – med sikte på en hållbar värld
Rymdteknik

Rymden – med sikte på en hållbar värld

Rymden blir allt viktigare i vår vardag. Utvecklingen går snabbt. Myriader av möjligheter öppnar sig, med nya lösningar på mänsklighetens stora utmaning – att skapa en hållbar framtid på vår hårt ansträngda planet.

Sverige har unika möjligheter att starkt bidra till viktig global förmåga i dessa avgörande framtidsfrågor.

Ny avancerad och allt billigare teknik revolutionerar förutsättningarna för en hållbar framtid. Snart är information om atmosfären, jordytan och oceanerna från satelliter i nära realtid en verklighet. Ny rymdbaserad infrastruktur kan dessutom snart ge ständig internetuppkoppling varhelst man befinner sig på jorden. Rymdsystem för exakt positionering och navigation är redan en naturlig del av våra liv, och nya tjänster utvecklas ständigt.

Rymdbaserad teknik avgörande för klimatmålen

Såväl den europeiska rymdorganisationen ESA som EU och FN har förklarat att rymdbaserad teknik är avgörande för att klara FN:s klimatmål.  Sverige kan ta en viktig roll i denna utveckling.

– Den snabba teknikutvecklingen, där digital teknik och rymdteknologi samutnyttjas, skapar snabbt nya lösningar som redan står för mycket betydelsefulla bidrag till en hållbar global utveckling. Men mycket mer kan göras. Sverige har unika möjligheter att bidra och samtidigt bygga viktiga förutsättningar för högteknologisk industri, med ökad konkurrenskraft, tillväxt och arbetstillfällen som en naturlig följd, förklarar Stefan Gustafsson, strategichef på statligt ägda rymdbolaget SSC.

Uppskjutning av raket från Esrange i Kiruna. Foto: SSC/Marcus Lindh
Satellituppskjutning från Esrange – en motor för hållbar tillväxt. Foto: SSC/Marcus Lindh

Rymdbasen Esrange är nyckeln

Med etableringen av rymdbasen Esrange 1966 tog Sverige plats på den internationella rymdkartan. SSC bildades 1972 för att bland annat driva Esrange som idag är Europas mest mångfacetterade rymdbas. Tillsammans med forskare och kunder från hela världen stöttar SSC forskning med raketer, stratosfäriska ballonger och andra rymdinstrument.

”Utan en fungerande rymd stannar dagens samhälle.”

Från Esrange styrs även ett av världens största globala kommersiella nätverk av antenner för kommunikation med satelliter, rymdfarkoster och bemannade rymdfärder. Via antenner belägna i alla världsdelar levererar SSC vetenskapliga data och bidrar till viktiga funktioner såsom navigation, TV-sändningar, väderdata och telefoni. Utan en fungerande rymd stannar dagens samhälle.

SSC ger mänskligheten möjligheter

SSC, har ett nära samarbete med de flesta stora rymdorganisationerna i världen, vilket är viktigt då rymden kommer fortsätta att ge mänskligheten nya möjligheter, inte minst för att möta stora globala utmaningar som klimatproblem, fattigdom och säkerhet.

”Esrange ska utvecklas till att fortsätta vara av strategisk betydelse”

Regeringen presenterade nyligen en Rymdstrategi. Där fastläggs att Esrange ska utvecklas till att fortsätta vara av strategisk betydelse, med såväl satellituppskjutningar som testverksamhet. Dessutom lyfts möjligheten att utnyttja data från satelliter mer, liksom att skapa en lägesbild över det ökande antalet satelliter i rymden.

– Detta är delar som direkt relaterar till Esrange, säger Lennart Poromaa, chef på rymdbasen.

Nu hoppas SSC på ett regeringsbeslut att påbörja investeringarna för att göra Esrange till en av världens få uppskjutningsplatser för små satelliter, vilkakommer att göra vår framtid på jorden lättare och mer hållbar. Esrange blir då även en testanläggning, så kallad test-bädd, för avancerad rymdteknisk utveckling, såsom återanvändningsbara raketer och landare för färder till andra planeter.

Satellit i rymden och under konstruktion. Foto: Pexel/SSC
Nya satelliter ger enorma mängder data som kan utnyttjas allt bättre för att till exempel nå FN:s hållbarhetsmål. Foto: Pexel/SSC

LTU satsar i Norrbotten

Tack vare Esrange har flera viktiga rymdverksamheter utvecklats. Såväl Luleå Tekniska Universitet som Institutet för Rymdfysik har en nära samverkan med rymdbasen inom forskning, teknisk utveckling, utbildning och kompetensförsörjning.

I maj bildades även den norra delen av ett nationellt innovativt nätverk för flyg- och rymdutveckling, med inriktning rymd.

”Stötta agenda 2030 för en hållbar planet – Stefan Gustafsson”

– Vi ser rymd som ett strategiskt viktigt forsknings- och innovationsområde. Uppskjutningar av satelliter och etableringen av en test-bed på Esrange skapar nya möjligheter till forskningsprojekt och samverkan. Det ger oss bättre förmåga att utveckla våra utbildningar, vår testverksamhet och möjliggör synergieffekter med andra stora internationella projekt som LTU deltar i. Detta skulle ge den dragkraft som behövs för att göra rymd och högteknologiska applikationer till en basnäring, inte bara i regionen utan i nationen som helhet säger professor Jonas Ekman, Prefekt för institutionen för System- och Rymdteknik vid LTU.

Sverige är digitalt framstående

Norrbotten har också goda erfarenheter från etablering av stora datacenters och Sverige är en framstående digital nation. En satsning mot avancerad databehandling ligger alltså väl till hands och LTU satsar även här.

– Sådan utveckling spänner över många tekniska segment. Utvecklingen går mycket snabbt och rymden digitaliseras alltmer. Även här kan vi åstadkomma något unikt tillsammans, fortsätter Jonas.

– På den marknad som utvecklas kring de små satelliterna skulle Kiruna kunna bli än mer attraktivt om detta blir verklighet. Tillsammans med nya möjligheter till avancerad digital hantering av satellitinformation om läget på jorden kan vi skapa ett lyft, inte bara för Kiruna och Norrbotten utan för hela landet, och viktigast av allt, bidra till en hållbar global framtid, avslutar Stefan Gustafsson.

Next article