Skip to main content
Home » News » Vindenergi – på fiskens bekostnad?
Sponsrad

Samhället är i stort behov av fossilfri energi och havsbaserad vindkraft ses som en del av lösningen. Frågan är dock vilken effekt det kan få på det känsliga ekosystemet i Östersjön och den fisk som lever där vindkraften ska byggas?

Energibolagen vänder sina blickar till havs, där vindkraftverken kan placeras bortom horisonten. Antalet projekterade områden för havsbaserad vindkraft i Östersjön har ökat lavinartat, och utvecklingen är liknande i våra grannländer.

Storskaligt miljöexperiment

Den planerade massiva exploateringen kan ses som ett storskaligt miljöexperiment med tanke på de stora kunskapsluckorna kring hur bl.a. fisk påverkas. Vindkraftverkens livslängd beräknas ofta till mellan 30-45 år, så det handlar om effekter över lång tid. Sett till det stora antalet planerade parker finns det en stor anledning till oro för hur fisk och miljö kan påverkas. Så frågan är, är det fisken i havet som får betala priset för att vi ska lösa vår energiförsörjning?

Hur påverkas fisken?

Malin Skog
Marinbiolog & Expert på Swedish Pelagic Federation

Det finns allvarliga kunskapsbrister kring hur miljön i stort och t.ex. olika fiskarter påverkas av vindkraftparker, både under byggnation och driftsfas. Vindkraftverk kan medföra ändrade strömmar och vattenomblandning, kroniska lågfrekventa undervattensljud och vibrationer samt elektromagnetiska fält runt kablar.

Fiskar kan reagera på dessa faktorer under skilda delar av sin livscykel (ägg, larver, ung respektive vuxen fisk). Fisken har en rad naturliga beteenden som kan påverkas, exempelvis reproduktion, födosök och vandringar mellan havsområden.

Olika fiskarter kan reagera på olika sätt. En torsk och en sill kan vara lika olika som en hare och en björn!

Strömmar och omblandning

Vindkraftverkens fundament förändrar strömmönstren. Det bildas turbulens i vattnet och vattenomblandningen mellan djupare och ytligare vattenskikt kan bidra till ökad algblomning då näringsämnen förs upp till ytan från bottenvattnet. Turbulensen riskerar också att riva upp sediment som grumlar vattnet och sedan faller ned på en annan plats. Ägg, larver och unga fiskar är känsligare för grumligt vatten än vuxna.

Undervattensljud och vibrationer

Många fiskarter har god hörsel, och sill/strömming kommunicerar inom stimmet med ljudsignaler. Fiskar är också känsliga för vibrationer och rörelser i vattnet. Vindkraftverk till havs genererar kroniska ljud och vibrationer under hela driftsfasen. Vissa fiskarter kan reagera på dessa ljud upp till 2 mil från vindturbinerna. Man vet inte om vissa fiskarter undviker att vistas i närheten av vindkraftverken på grund av detta.

Försiktighetsprincipen som annars är rådande i miljösammanhang verkar vara satt ur spel genom politiska beslut att havsbaserad vindkraft ska prioriteras och verkställas, vilket är oroväckande. Vi hoppas och kräver att våra politiker nu tänker efter före – och värnar om vår fisk!

Next article