Home » Rädda Östersjön » Snabbväxande salix drar upp giftet ur marken
Sponsrad

Salixträd suger upp stora mängder föroreningar från marken. Inom ramen för LIFE IP Rich Waters demonstrerar och utvärderar företaget Bioremed och Älvkarleby kommun därför användningen av salix för att rena förorenade områden genom ett projekt på den gamla deponin Dragmossen. Salixplantorna har på ett effektivt sätt absorberat stora delar av de föroreningar som finns i marken.

Salix är det latinska namnet för olika arter av vide. Det är sedan tidigare känt att salixträd effektivt suger upp föroreningar utan att trädet tar skada. En utmaning på deponin i Älvkarleby var att lakvatten fortsatte att läcka från deponin i många år efter sluttäckning. Kommunen saknade en konkret lösning på problemet och betraktade därför salixplantorna som en intressant möjlighet.

Sommaren 2019 planterades 25 000 salixsticklingar på en yta av en hektar på Dragmossen i Älvkarleby. Syftet med satsningen var att salixplantorna skulle förhindra lakvattnet från deponin att rinna ut i de närliggande bäckarna och så småningom ut i Östersjön. Nu leds vattnet från deponikullen via ett dräneringssystem ut i två dammar. Salixodlingen bevattnas från dammarna. Det skapar ett slutet system där allt vattnet stannar kvar inom området. Genom avverkning av salixen kan deponin saneras på sikt.

En kostnadseffektiv och hållbar metod

Två och ett halvt år senare skördades de snabbväxande salixträden som bör avverkas vartannat till vart tredje år.

– Vi har studerat analyser av såväl jordprover som salixplantorna. Salixen fyller verkligen sitt syfte och fungerar som det var tänkt, vilket självklart är positivt. Koncentrationen av PFAS var som högst i salixens rötter, men den större mängden biomassa i själva stammarna kan ha fångat upp mer PFAS totalt, säger Mauritz Ramstedt från Bioremed.

Mauritz Ramstedt

Docent i Växtpatologi, Konsult Bioremed AB

Han ser goda möjligheter att använda salixodling för att sanera marken från bland annat PFAS vid deponier även i andra delar av landet. Salix kan betraktas som en kostnadseffektiv och hållbar metod för att ta hand om flera olika typer av organiska föroreningar och metaller. En salixodling som är rätt dimensionerad i förhållande till mängden vatten i deponin kan dessutom absorbera allt lakvatten.

Lovande resultat som öppnar upp nya möjligheter

Den skördade salixen förbränns på ett värmeverk. Här kan rökgaserna renas från föroreningar och askan tas omhand. Vid förbränning hamnar de tungmetaller som samlats i plantorna i flygaskan. De tas omhand genom elektriska filter. PFAS-ämnen i flisen förstörs vid de temperaturer som används. 

Foto: LIFE IP Rich Waters

Projektet med salixodling är ett exempel på hur man kan stoppa läckaget av PFAS på plats, och slippa att få ut det i större vattensystem och Östersjön där problemet blir oerhört mycket besvärligare att åtgärda.

– Resultaten från Älvkarleby är mycket lovande och öppnar nya möjligheter att sanera gamla föroreningar på naturlig väg. Salixodlingar kan användas även på andra typer av förorenade marker, säger Mauritz Ramstedt.

– Att kunna ta upp miljögifter via växtlighet är ett klimatsmartsätt att jobba på. Och den här tekniken kan ju användas på andra områden, inte bara på deponier utan även till exempel förorenade diken och vattendrag, säger Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör på Älvkarleby kommun.

Maj-Britt Lundberg

Mark- och exploateringsingenjör, Älvkarleby kommun

För kommunens del har projektet på Dragmossen varit mycket positivt. Intresset från andra kommuner har varit stort.

– Vi har blivit kontaktade av andra som vill veta mer om åtgärderna. Det är roligt att det sprider sig, säger hon.

Nästa artikel