Skip to main content
Home » News » Östersjön behöver fler våtmarker!
Sponsrad

Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk – ett filter för oönskad näringstillförsel till haven vilket i förlängningen leder till minskad algblomning. Att restaurera våtmarkerna leder till en förbättrad vattensituation i Östersjön. 

Våtmarkerna är en av de mest artrika naturtyperna på jorden och viktiga för biologisk mångfald. En oersättlig miljö för såväl mikroorganismer som arter högre upp i ekosystemet. Utöver detta har forskningen visat att dikade torvmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som den samlade personbilstrafiken gör varje år. Återställandet av våtmarker är därmed en strategisk komponent i klimatarbetet och sammantaget en av de viktigaste miljövårdsåtgärderna i modern tid.  

Takten i våtmarksarbetet måste emellertid öka och satsningen på restaureringen och återvätning av våtmarker behöver bli mer tydlig, enkel och långsiktig. I dag utgör regelverket ofta ett stort hinder för intresserade markägare att bidra i detta viktiga miljöarbete. Det är angeläget att markägarnas engagemang tas tillvara.  

För att öka takten behöver:

  • Den byråkratiska processen förenklas. Allt för mycket tid och kostnader går åt till administration.
  • Handläggningstider kortas ned. Långa handläggningstider tär på engagemanget.
  • Finansieringssystemet behöver bli mer effektivt och förutsägbart. Nu riskerar markägare att tvingas ligga ute med stora belopp under lång tid. 
  • Strandskyddet ska inte gälla återskapade våtmarker. Osäkerheten om vad som gäller idag skapar stor tveksamhet i våtmarksarbetet.
  • Miljöbalken behöver revideras så att återställande av naturmiljö inte jämställs med exploaterande verksamhet.

Fakta Våtmarksfonden 

Svensk våtmarksfond är en stiftelse som bildades 1995. I fonden samarbetar

Svenska Jägareförbundet, Bird Life Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och näringslivet. Våtmarksfonden stödjer markägare i våtmarksarbetet med ekonomiskt bidrag samt råd och anvisningar med hjälp av vårt nätverk av våtmarksexperter. Vidare är vi stolt arrangör av den återkommande nationella våtmarkskonferensen och delar årligen ut ett prestigefullt våtmarkspris.

Next article