Skip to main content
Home » News » Insikter från branschen
Rädda Östersjön

Insikter från branschen

Läs om organisationerna och företagens arbete för att hjälpa till att åtgärda problemen i Östersjön.


Vatteninfo Sverige: Sprider goda nyheter och kunskap 

Den goda nyheten: Det finns specialiserad hjälp för er som inte har kommunalt vatten och avlopp, och tillsammans kan vi skydda grundvattnet och Östersjön. 

Vi hjälper privatpersoner, företag och samfälligheter att ta rätt beslut baserade på fakta genom vår unika rådgivningstjänst. 

Vår mission är att skydda grundvattentillgångarna och haven från att försämras på grund av otillräcklig kunskap. Idag vill alla fastighetsägare, företag och samfälligheter göra rätt, men det är svårt att orientera sig, och där finns våra experter och leverantörsnätverk för att hjälpa till med besluten. 

Östersjönsproblem har många orsaker. En betydande del i våra inre vikar beror på dåligt fungerande avlopp som påverkar kusten och öarna genom koncentration av gödningsämnen som finns i den mat vi äter och i våra kroppar. De senaste åren med torka har påverkat våra grundvattentillgångar. 

–Det en djungel av produkter, lösningar och krav från kommuner och myndigheter som gör vatten och avloppsfrågan komplicerad. Därför har vi vår rådgivningstjänst. Vi har experter och ett nätverk av företag som kan lösa situationen, menar vår VD Amelia Morey Strömberg. Amelia har över 30 års erfarenhet i vattenbranschen.

För samfälligheter har vi skapat en medlemsorganisation som stödjer styrelser och vattenansvariga från start till drift. 

Vi bjuder alla som inte har kommunalt vatten och avlopp att höra av sig till oss på [email protected]

Amelia Morey Strömberg
VD
Vatteninfo Sverige

Kingspan BAGA: Miljövänliga avloppslösningar 

Små avlopp är likvärdiga med stora kommunala anläggningar gällande miljöskydd. Däremot har de större gemensamma verken stora mängder vatten som läcker in i avloppssystemet och späder ut föroreningarna, vilket de små sällan har.

De utspädda föroreningarna i avloppssystemen medför att halterna av fosfor, kväve och organiskt material är mycket högre, oftast två till tre gånger – och ibland upp till fem gånger, och då blir jämförelsen svår. Att jämföra små avlopp med de stora kommunala verken är som att jämföra äpplen och päron när inte hänsyn tas till inläckaget. 

Att tänka på vid små avlopp 

Det svåra med de små anläggningarna är att utsläppspunkten är lokal, precis som brunnen vilken försörjer hushållet med dricksvatten. Smittskyddet var det som från allra första början var orsaken till att rena avloppsvatten, miljöskyddet kom långt senare. 

Att tänka på vid anläggande av avlopp är var någonstans det renade avloppsvattnet ska släppas ut. Oftast är det bäst att infiltrera vattnet när det är möjligt och traditionella markbaserade system som markbäddar och infiltrationer är bra på smittskydd.  

Modern markbaserad rening med bioModuler är ännu bättre och kompletterade med fosforavlastande teknik fås också ett miljöskydd jämförbart med vilken annan metod som helst. En av fördelarna med markbaserade system är att de är enkla och robusta. De kräver inte lika mycket tillsyn och service som till exempel ett minireningsverk. Helt enkelt en billigare lösning driftekonomiskt! 

Patrik Ellis
Affärsutvecklingschef
Kingspan BAGA


Fler våtmarker: Mindre algblomning i Östersjön!

Våtmarkernas betydelse för miljövården är välkänd. De anses vara bland de mest högproduktiva områdena på jorden och en oersättlig miljö för att upprätthålla en hög biologisk  mångfald,såväl bland mikroorganismer som arter högre upp i ekosystemet.

En annan viktig aspekt är att vattnet på sin väg ut till sjöar och hav bromsas upp i de vegetationsrika våtmarkerna som då fungerar som renande filter för främst kväve och fosfor. Som biologiska reningsverk har de särskilt stor betydelse för vattensituationen i Östersjön och bidrar därmed till minskad algblomning. Vid sidan om alla viktiga ekosystemtjänster har våtmarkerna även stor betydelse för klimatanpassningen och utgör därmed en strategisk komponent i svensk klimatpolitik.

Satsningen på våtmarker måste bli mer tydlig, enkel och långsiktig!

Den juridiska processen måste förenklas och finansieringssystemet måste bli smidigare. I dag utgör regelverket för restaurering av våtmarker ofta ett hinder för intresserade markägare att bidra i detta viktiga miljöarbete. Det är hög tid att berörda myndigheter möter upp markägarnas intresse med enkla och tydliga regler för våtmarksarbetet. Den ekonomiska stimulansen måste också bli mer stabil och långsiktig. Att skapa en våtmark är ett flerårigt projekt!

Svensk våtmarksfond är en stiftelse som bildades 1995. I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Bird Life Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och näringslivet. Våtmarksfonden lämnar ekonomiskt bidrag samt råd och anvisningar till markägare med hjälp av vårt nätverk av våtmarksexperter. Vidare arrangerar vi regelbundet en våtmarkskonferens och delar årligen ut ett prestigefullt våtmarkspris.

Hans von Essen 
Generalsekreterare
Svensk Våtmarksfond

Next article