Skip to main content
Home » News » Inget är som förr och ändå händer inget
News

Inget är som förr och ändå händer inget

Vår framtid är inte ett resultat av slumpvisa val. Det är en specifik plats som ofta börjar med en idé som utvecklas till en berättelse och därefter förverkligas genom våra gemensamma handlingar. Det innebär att vi skapar vår framtid i detta nu, inte sen och inte slumpvis.

Just nu pågår en kamp där aktörer kämpar om att äga ”verklighetsbeskrivningen” av såväl dåtid, nutid och framtid. Betydelsen av att äga berättelsen kan inte underskattas, däri vilar ett tolkningsföreträde av sakers tillstånd, oavsett faktagrund och nästintill utan krav på objektivitet. En bra berättelse slår allt? Inte sällan grundar sig berättelsen i en kamp om resurser för att säkerställa sina intressen avseende motståndskraft och utveckling.

Vattenresurserna är inget undantag och kampen hårdnar. Skälen är flera, men två drivkrafter sticker ut – Klimatförändring och geopolitisk förändring.

Klimatförändring går allt raskare. Förmågan till klimatanpassning kan nära på likställas med förmågan att hantera vattenförändring. Högre temperaturer har en direkt påverkan på intensiteten i vattnets kretslopp (den hydrologiska cykeln). Det sker genom smältande isar, tinad tundra, snabbare avdunstning och så vidare.

Vattnet förflyttar sig därmed inte bara allt snabbare på jordens yta. Utbytet mellan mark, vattendrag och atmosfär sker med ökad rörelsekraft. Vattnets snabbare mobilitet innebär inte bara torka, översvämningar och påverkan på vattenkvalité – det sätter även markområden i rörelse (skred) och ger energikickar till vädersystem (vind).

Den som lyckas bemästra vattenförändring kommer därmed ha goda förutsättningar till ökad resiliens och motståndskraft. En förmåga som är fundament till långsiktig utveckling för näringsliv, samhällsfunktioner och individ.

Geopolitisk instabilitet sätter sökarljuset på vattentjänsterna. Då menar jag inte endast det självklara, såsom behovet av tillgång till dricksvatten och sanitet. Nej, jag menar vattentjänsterna i ett holistiskt perspektiv och dess unika egenskaper som transportör.

Vattnets kretslopp utgör ett gigantiskt transportsystem och bär fram nyttigheter som sträcker sig oändligt mycket längre än båttrafik eller datatrafik på dess botten. Vattnets förmåga att bära nyttigheter såsom kyla, värme, energi, näringsämnen, vattenkvalitéer och andra resurser är långt ifrån utforskat.

Vi pratar om nyttor och ingredienser som vi knappast kan bortse ifrån i ett framtida resurseffektivt samhälle. Potentialen är enorm och den som lyckas utvinna och leverera dessa nyttigheter har inte bara skapat en hållbar och cirkulär affärsmodell – rätt utfört ökar det såväl samhällets självförsörjningsgrad som motståndskraft.

Vatten är knappast ett särintresse. Det är ett allmänintresse och rätt hanterat en konkurrensfördel på globalnivå. Sverige, det är dags att bli bäst i klassen.

   

Next article