Skip to main content
Home » News » Finska pionjärföretaget Salmonfarm driver utvecklingen av hållbart fiske i Östersjön
Sponsrad

Fisket i Östersjön regleras via internationella kvoter som baseras på vetenskaplig grund. Syftet med kvoterna är att åstadkomma ett långsiktigt hållbart fiske med livskraftiga fiskbestånd där tillräckligt myket fisk får vara kvar i havet. Det finska fiskodlings- och fiskförädlingsföretaget Salmonfarm är en nordisk pionjärer när det gäller hållbart fiske och fiskproduktion med minimal klimatpåverkan.

Salmonfarms verksamhet är certifierad enligt såväl MSC som Marine Trust, vilket innebär att företaget förbinder sig att följa strikta hållbarhetskrav, bland annat att bifångsten enbart får stå för en mycket liten del av det totala fisket. Certifikaten reglerar också var i Östersjön fiske är tillåtet, säger VD Wilhelm Liljeqvist på Salmonfarm.

–Vi satsar på att nyttja hela fisken. I vår produktion går ingen fiskråvara till spillo. Det som inte blir människomat förädlas vidare till djurfoder, säger Roger Hakalax, fabrikschef på Salmonfarm, som har drygt 40 års erfarenhet av att odla regnbågslax och sik och dessutom har en egen fabrik för förädling av fiskråvara samt tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Lokalproducerat fiskfoder minskar Östersjöns näringsbelastning

I Salmonfarms egen fabrik tillverkas fiskmjöl och fiskolja som via samarbetspartners vidareförädlas till fiskfoder. I fiskuppfödningen använder Salmonfarm enbart fiskfoder som producerats av fiskråvara från närområdet, vilket genererar ett betydligt lägre klimatavtryck än fiskfoder baserat på fiskråvara från exempelvis Atlanten eller Stilla Havet.

–Genom att uteslutande använda lokalproducerat fiskfoder så bidrar vi till att minska Östersjöns näringsbelastning genom att cirkulera Östersjöns egna näringsämnen i ett naturligt kretslopp av näringsämnen. Det främjar Östersjöns ekosystem. Det reducerar i sin tur fosfor- och kvävebelastningen på Östersjön. WWF har dessutom godkänt den Finska regnbågslaxen som grönlistad delvis tack vare att den är hållbart odlad, säger Roger Hakalax.

Omvandlar havsvatten till sötvatten

Ytterligare en åtgärd som gör stor skillnad för klimatet är det faktum att allt vatten som används i Salmonfarms fiskförädling och produktion kommer från företagets egen vattenreningsanläggning som via omvänd osmos renar havsvatten till dricksvattnet. Det minskar i sin tur belastningen på grundvattnet och de naturliga sötvattenförekomsterna i området.

–Vi har också valt att satsa på energiåtervinning som minskar vår miljöpåverkan. Vi tillvaratar restvärmen från vår fiskmjölsfabrik och omvandlar den till energi som används till att värma upp andra fastigheter i vår verksamhet, exempelvis vår restaurang, butik samt vårt badhus, säger Roger Hakalax.

Bidrar till ett naturligt kretslopp

Salmonfarm präglas även fortsättningsvis av ambitiösa hållbarhetsmål. För närvarande fokuserar man bland annat mycket på att minimera användningen av el, gas och vatten. Det bidrar både till miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

–För oss som är verksamma i skärgården och bor och lever nära  naturen är det särskilt angeläget att värna om vår närmiljö och Östersjön. Ett hållbart fiske, att bidra till ett naturligt kretslopp och minska på användning av naturresursser är otroligt viktigt för oss och även för många konsumenter, som efterfrågar hållbart framställda fiskprodukter, säger Roger Hakalax.

Next article