Skip to main content
Home » Energi » Hushållsavfall blir energi
Energi

Hushållsavfall blir energi

I avfallet som vi lämnar efter oss finns viktig energi att ta vara på. Ett sätt är att uppmuntra till sortering för att frigöra matavfallet och omvandla det till biogas.

– Vi har noggrant planerat avfallsprojektet med målsättningen att utvinna biogas ur vårt matavfall, berättar Johanna Zachrisson, renhållningschef på Kungsbacka kommun. Avsikten är att kunna erbjuda biogas till bilar och bussar.

Projektet tog sin början i november 2010 med den första etappen av totalt 11 med cirka 3 500 hushåll i varje etapp.

Planering är grunden

– Vi har varit mycket noga med förberedelserna. Vi lade ner ett halvår på att planera och strukturera projektet. Vi skapade en projektorganisation och beskrev tydliga mål för våra politiker.

Avgörande för om projektet lyckas är hur människor väljer att sortera

För att få med så många som möjligt av invånarna att sortera rätt har bra information varit grunden med utställningar på biblioteken och riktad information till skolorna.

– Avgörande för om projektet lyckas är hur människor väljer att sortera. Därför har vi lyft både de ekonomiska fördelarna med en differentierad taxa som har visat sig vara en framgång, samt även miljöfördelarna.

75 procent av invånarna har anslutit sig. 50 procent av allt matavfall samlas nu in för att mellanlagras på en station i kommunen och sedan föras till förbehandlingsanläggningen i Göteborg för vidare transport till en närliggande biogasanläggning.

Information i fyra steg

– Nu är sista etappen snart i hamn, säger Johanna Zachrisson. För att nå ut och få ett gott resultat har vi valt att arbeta efter modellen ”Infotrappan”.

I första steget skapar man kännedom, en ”snackis på stan”, innan man börjar bearbeta media. En kampanj startades och en informationsfolder utformades för att få en så bred kännedom om projektet som möjligt.

Det tredje steget handlar om acceptansen

Nästa steg i trappan handlar om att ge mer kunskap där information om det nya abonnemangssystemet fanns tillgängligt på hemsidan. Samtidigt skickades valbroschyrer ut för att invånarna skulle kunna ta ställning och aktivt välja om man vill sortera sitt matavfall eller inte.

Det tredje steget handlar om acceptansen. När man väl har beställt det nya abonnemanget får man bekräftelse på att man har valt rätt och det positiva som det innebär för miljön.

Det fjärde steget bekräftar lojaliteten för de som är med i projektet och utanförskap för de som har valt att vara kvar i det gamla abonnemangssystemet.

Viktigt arbeta proaktivt

Matavfallet läggs i papperspåsar som placeras i en plastbehållare. Påsen har en speciell funktion för att ventilera ut vätskan så att matavfallet blir torrare och därmed minskar risken för läckage från påsen.

Det är viktigt att arbeta proaktivt med information

– Det är viktigt att arbeta proaktivt med information och inte vänta tills eventuella problem har uppstått. Då är det många gånger för sent. Nödvändiga resurser måste finnas tillgängliga viktigt även för organisationen.

– Om ett år kommer vi att göra en undersökning om varför människor valde det nya abonnemangssystemet och hur de upplever att sortera. Positiva och negativa synpunkter som vi kan ta vara på i vårt fortsatta arbete, säger Johanna Zachrisson.

Next article