Home » Vårt Vatten » ”Vi behöver agera kraftfullt för att höja vår klimatberedskap i Sverige”
Vårt Vatten

”Vi behöver agera kraftfullt för att höja vår klimatberedskap i Sverige”

andersgrönvall
andersgrönvall
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Som ett led i att höja vår klimatberedskap i Sverige behöver vi skapa bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara vattentjänster.  

Anders Grönvall har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. Redan 2011 som oppositionsråd i Knivsta kommun och i samhällsutvecklingsnämnden arbetade han aktivt med frågor kring hållbara vattentjänster. Sedan 2021 är han statssekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med målet att skapa bättre förutsättningar för hållbara vattentjänster. Anders Grönvall fick i uppdrag att leda utredningen som fick namnet ”Utredningen om hållbara vattentjänster”. Utredningen blev klar 2018 och ligger till grund för den proposition som regeringen överlämnade till riksdagen 31 mars 2022. Planerat datum för beslut är 21 juni 2022. 

– Vi behöver agera kraftfullt för att höja vår klimatberedskap i Sverige, säger Anders Grönvall. Att skapa bättre förutsättningar för mer hållbara vattentjänster är en viktig del i det arbetet. 

– Det första lagförslaget handlar om ökad flexibilitet. Kommunerna ska enklare kunna fatta beslut om alternativa lösningar till att ansluta sig till kommunens vatten- och avloppssystem. Ibland är det till exempel mer kostnadseffektivt om ett antal fastighetsägare går samman om en mindre gemensamhetsanläggning.

– Det andra lagförslaget är det som man kallar för vattentjänstplan och innebär att kommunen planerar samhällets utveckling. Vattentjänstplanen innehåller planerade bostadsområden med tidplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  

Hantering av ökade regnmängder  

För att hantera ökade regnmängder i städer innehåller propositionen även krav på att kommunen har en så kallad skyfallsplan. En skyfallsplan tas fram med hjälp av en datatjänst som simulerar hur vattnet rör sig vid ett kraftigt skyfall. Kommunen använder planen för att anpassa exempelvis vägars lutning så att de bättre kan leda bort vatten. 

– Vi har redan sett exempel på kraftiga skyfall i Sverige och vi kommer få problem med stora vattenmängder även framöver, säger Anders Grönvall. För att undvika att människor drabbas behöver vi en ökad klimatberedskap och klimatanpassning av våra städer och avloppsanläggar. Vi behöver kunna leda bort vatten och spärra av delar av samhället vid större vattenansamlingar. Detta tror jag blir den största utmaningen kring vattentjänster framöver. 

– Vi behöver även reglera vattennivån i till exempel Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Mälaren är extra viktig eftersom den även är en dricksvattentäkt varifrån flera miljoner människor får sitt dricksvatten. Vi pratar ofta om att havsnivån kommer att höjas, men vi behöver även tänka på sjöarna. I Sverige har vi cirka 7000 sjöar och det är framförallt i dem som vattnet kommer stiga snabbt. 

Övergödning sätter naturens kretslopp ur spel

Sverige behöver även bli bättre på att hantera den övergödning som finns i jord, sjöar och hav. Spridningen av till exempel kväve och fosfor i naturen har satt kretsloppen ur spel. Genom att cirkulera och återanvända dessa ämnen är det möjligt att minska utsläppen i till exempel Östersjön. 

– Östersjön med sitt bräckta vatten är extra känslig för att drabbas av olika miljöproblem, säger Anders Grönvall. Många växter och djur lever på gränsen för vad de klarar av. 

– I arbetet med en ökad klimatberedskap av samhället behöver vi även hitta finansiering som är ekonomiskt hållbar. De vattenanläggningar som finns idag är finansierade via avgifter och taxor och är inte en del av skatten. Vi behöver hitta lösningar för kommunerna att kunna göra nyinvesteringar utan att taxan skjuter i höjden.

Om vinsten av VA-priset 2022

Anders Grönvall får VA-priset 2022 för utredningen om hållbara vattentjänster och betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster”.

”Anders Grönvall har med utredningen ‘Vägar till hållbara vattentjänster’ gjort ett stort arbete med potential att göra skillnad för VA-nätet i Sverige …”, lyder en del av motiveringen.

Bakom VA-priset står branschorganisationen VA-Fakta som arbetar för bättre fungerande vatten- och avloppsnät i Sverige. 

Med VA-priset vill VA-Fakta uppmärksamma innovativa och goda lösningar inom VA-Sverige. 

Priset delas ut varje år på Världsvattendagen 22 mars

Nästa artikel