Skip to main content
Home » Vårt Vatten » Vatten…
Vårt Vatten

Vatten…

vårtvatten
vårtvatten
Foto: Shutterstock

Inget man behöver fundera på, det kommer ur kranen direkt till ditt hem, året runt och när du vill. När du är klar försvinner det ner i avloppet, renas och lämnas tillbaka till naturen. Fantastiskt! Inget man behöver fundera på.

Om man inte bor i Ukraina. Eller i något annat av alla de länder där för lite eller smutsigt vatten gör livet svårt för miljarder människor. Nästan var tredje människa (2,3 miljarder) saknar möjlighet till att tvätta händer med tvål och rent vatten. Konsekvenserna är förödande. Varje timme dör 35 barn under 5 år till följd av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten.

I en global jämförelse kan Sverige skatta sig lyckliga. Vi har god vattentillgång och inte minst fungerande infrastruktur som levererar vattentjänster rakt in i ditt hem.

Men det gör sig inte självt. Klimatförändringar, kemikaliesamhället och befolkningsutveckling ändrar förutsättningarna. Dessutom har Sverige under decennier varit sparsamma med att investera och aktivt underhålla sin vatteninfrastruktur. 

Vatten = Liv

Vattenförsörjningens betydelse kan inte underskattas. Den är avgörande för liv, för sjukvård, för försvarsmakt, för näringsliv, för dig.

Det finns flera sätt att värna om våra vattenresurser, ett ansvarstagande på flera nivåer. Som individ kan du borsta tänderna med kranen avstängd. Som kommun kan du underhålla, planera och investera i din infrastruktur. Som land sätter vi lagliga ramar och kan stimulera med incitament. 

Det ställer krav på… 

  • Politisk medvetenhet och beslutskraft för att ge förutsättningar. 
  • Starka VA-organisationer med kompetens, kapacitet och god genomförandekraft.
  • Goda ”vattenbeteenden” på individnivå.

Nio av tio personer i Sverige har kommunal vattenförsörjning och köper därmed sina vattentjänster av den lokala VA-huvudmannen (kommunen). Just nu pågår en unik strukturomvandling i Sverige där investeringsbehoven uppgår till minst 460 miljarder kommande tjugoårsperioden.

Tidsperspektiven är långa och framhållningen är avgörande. Rent vatten om tjugo år, kräver åtgärder idag. Runt om i landet pågår och planeras stora infrastrukturprojekt för att säkerställa framtidens vattenverk och reningsverk. Men takten är för låg.

svensktvatten

Pär Dalhielm

Vd, Svenskt Vatten

Foto: Casper Hedberg

Det handlar om investeringar från norr till söder och i liten som stor kommun. En grön/blå omställning som gynnar hela Sverige. Frågan är om vi kan hitta en mer grön och jämlik investeringsmöjlighet. Jobbtillfällen skapas samtidigt som värdet av infrastrukturen stannar på orten. 

En kraftfull VA-organisation är troligen den bästa grundförsäkringen för att klara såväl akuta krissituationer, förändrat klimat och resan mot ett hållbart samhälle.

Next article