Skip to main content
Home » Vårt Vatten » Våtmarksstipendiet till angelägen klimatforskning
Sponsrad

Årets våtmarksstipendium har tilldelats docent Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet. Åsa har genom sin forskning fäst uppmärksamheten på dikade torvmarkers stora utsläpp av växthusgaser. Våra dikade torvmarker släpper ut lika mycket koldioxid som landets alla personbilar! Genom att täppa till diken och återväta torvmarker kan man skapa ett betydelsefullt bidrag till klimatanpassningen. 

Våtmarksstipendiet

Åsa Kasimir

Forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs Universitet

Foto: Leif Klemedtsson

Det är med stor glädje vi tilldelar Åsa Kasimir våtmarksstipendiet 2022 säger Björn Sprängare, ordförande i Svensk Våtmarksfond. Hennes forskning har visat på ytterligare en viktig dimension när det gäller våtmarkernas stora betydelse för vår miljö.

Våtmarksstipendiet, instiftat 2002 av Våtmarksfonden och Ragn-Sells AB, har under 20 års tid belönat eldsjälar med olika bakgrund, men alla med samma ambition att skapa ”myllrande våtmarker” som en oas för människor och djur.  Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, restaurera och sköta våtmarker. Stipendiet är på 35 000 kr och en inramad litografi. 

– Att medverka till en förbättrad miljö har alltid varit en ledstjärna för Ragn-Sells säger Erik Sellberg, styrelseordförande Ragn-Sells AB. Miljöengagemanget finns naturligt i vår dagliga verksamhet och bygger på en lång tradition. Det känns därför hedrande för oss att ha fått medverka till Våtmarksstipendiets tillkomst och se de resultat som åstadkoms.”

Alla typer av våtmarker är viktiga livsmiljöer för en mängd olika växt- och djurarter. Utöver detta är våtmarkerna som stora naturliga reningsverk. På sin väg ut till sjöar och hav bromsas vattnet upp och blir näringsfälla för främst kväve och fosfor. En annan viktig funktion är våtmarkernas förmåga att buffra vid stora och plötsliga vattenflöden samt upprätthållande av en god grundvattennivå. Sist men inte minst har våtmarkerna stort värde för vårt välbefinnande och bidrar i alla sammanhang till en mer attraktiv landskapsbild.

Om Svensk Våtmarksfond

  • Grundades 1995
  • Startat på intiativ av Svenska Jägarförbundet i samarbte med Bird Life Sverige. 
  • 70% av Sveriges våtmarker har försvunnit på 100 år.
  • Initierar, stödjer och lämnar bidrag tilll skapande och skötsel av våtmarker. 


Next article