Home » Vårt Vatten » Sveriges vattenresurser– en förutsättning för samhällsutveckling
Vårt Vatten

Sveriges vattenresurser– en förutsättning för samhällsutveckling

vattenresurser
vattenresurser
Foto: Shutterstock

Både klimatförändringar och samhällets ökade behov av vatten hotar den gröna omställningen och Sveriges livsmedelsproduktion. Vattenbrist och översvämningar kommer att bli allt vanligare. Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten ett förslag till strategi för att säkra samhällets och naturens behov av vatten i framtiden.  

Samhällets utveckling är beroende av landets vattenresurser, som är en begränsad resurs. Vatten är nödvändigt för allt från energiproduktion, gröna näringar, industri, hushåll och ekosystemtjänster. 

Vattenresurser

Jakob Granit

Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Foto: Catharina Biesèrt

2018 ett tecken på klimatförändringar  

Globalt sett har Sverige god tillgång till sötvatten och vatten är billigt. Vi har under lång tid förbättrat kvaliteten i både dricksvatten och badvatten genom stora investeringar i vattenrening för avlopp och industri. Vi återställer och ökar artrikedomen i vattenlandskap som påverkats av bland annat flottning, vattenkraft och jordbruk. Men sommaren 2018 med torka och skogsbränder visar tydligt att även Sverige är drabbat av förändringar i klimatet. Vi behöver bli bättre på att hushålla med vatten och förvalta våra vattenresurser.   

Helhetsperspektiv kring vattenresurser  

Svensk vattenförvaltning har idag slagsida mot ett tekniskt genomförande av EU:s direktiv och miljölagstiftning. Sverige behöver ett helhetsperspektiv i förvaltningen av våra vattenresurser. Det handlar därför både om att säkra tillgången till, och nyttan av, vattenresurserna.  

Detta kräver politiskt engagemang, ett brett deltagande från berörda aktörer i samhället och modern lagstiftning. Förvaltningen av våra vattenresurser behöver vara integrerad med andra politikområden så att mål och normer för miljökvalitet tydligt kopplar till hållbar utveckling. Vi behöver även säkra tillgången till både grundvatten och ytvattnet i sjöar och vattendrag för samhällets alla behov, riskhantering och framtida kriser.  

Därför är planering en nyckel  

Långsiktig fysisk planering är en av nycklarna. Planeringen måste utgå från vattenresurserna i landskapet och avrinningsområdet. En annan nyckel är att se över finansieringen. Idag är vattenförvaltningen helt skattefinansierad och räcker inte för de utmaningar Sverige står inför.  

Havs- och vattenmyndigheten har därför tagit fram ett förslag till strategi, i bred samhällsdialog. Strategin presenteras i sin helhet på vår webbplats.

Nästa artikel