Skip to main content
Home » Vårt Vatten » Mätning av läckage ger robustare vattenförsörjning
Sponsrad

Tillgången till bra dricksvatten är en livsviktig samhällsfunktion som måste klara både kris och krig. Klimatförändringar och det nya säkerhetsläget i Europa gör att vi måste stärka vattenförsörjningen ordentligt – redan nu. 

Det menar sektionen Hållbar utveckling inom föreningen Samhällsbyggarna som föreslår mer och bättre mätning av vattenläckaget för att på så sätt kunna minska det.

– Tyvärr lägger vi alldeles för lite resurser på detta i dagsläget, säger Anna Dahlman Petri, VA- och vattenexpert på WSP och medlem i Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling.

Dold resurs

Exakt hur mycket vatten som försvinner mellan källa och konsument är oklart. Men enligt uppgifter från flera håll – exempelvis Svenskt vatten – kan det handla om omkring 20 procent. Det finns alltså en stor potential att på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt vrida upp vattenvolymen till konsument.

– Med vetskap om de faktiska förlusterna så möjliggör det en dold kapacitet för att möta klimatförändringarnas effekter.

”Goda ambitioner”

EU:s nya dricksvattendirektiv ska införas i svensk rätt. Den statliga utredningen som behandlar frågan föreslår bland annat krav på att minimera läckage av berett råvatten samt att säkerställa kartläggning av barriärer i dricksvattenförsörjningen genom riskbedömningar i tillrinningsområden.

– Vi i sektionen tycker att detta är goda ambitioner som vi tror kan ge effekter på framtidens försörjning, säger Anna Dahlman Petri, som också lyfter att sektionen – liksom Samhällsbyggarna i stort – samlar och delar kompetens i hela sektorn.

– Vi är en mötesplats där personer med olika bakgrund kan komma med olika perspektiv på avgörande framtidsfrågor. Det är unikt inom samhällsbyggnadssektorn. 

Om samhällsbyggarna

Samhällsbyggarna är en rikstäckande och branschövergripande ideell nätverksorganisation som samlar spetskompetens i hela sektorn.

Next article