Home » Vårt Vatten » Lösningar som hanterar ökad mängd dagvatten
Sponsrad

Klimatförändringar med fler antal skyfall leder till översvämningar. Likaså ställer växande städer krav på att hantera stora vattenmängder. Rör som klarar de stora flödena, fördröjningsmagasin som avlastar dagvattensystemen och filter i brunnar som fångar upp föroreningar är några exempel på effektiva lösningar.   

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor som hustak, vägar och parkeringsplatser. Grönområden, diken och dammar tar naturligt hand om regnvatten och grästak fördröjer avrinningen. I kommersiella verksamheter och centrala stadsdelar med hårdgjorda ytor finns behov av helt andra lösningar.

Så kan vi avlasta trycket 

I takt med att städer växer kopplar man nya fastigheter på befintligt ledningsnät. Belastningen kan därmed bli för stor med översvämningar som följd. Det menar Rickard Granath, produktchef på Uponor Infra.

uponor

Rickard Granath

Produktchef, Uponor Infra

Foto: Uponor

– För att förebygga överbelastning på systemen och hantera skyfall, kan man bygga ut ledningsnätet och även fördröja vattnet i magasin. På så sätt förbättras kapaciteten och dagvattnet kan ledas bort utan att orsaka problem.  

Att rena vattnet förbättrar miljön

När regnvattnet rinner längs vägar och parkeringsplatser tar det med sig föroreningar ut i sjöar och vattendrag. Det kan röra sig om tungmetaller, oljespill, gummirester från däck och partiklar från byggnadsmaterial. 

– Dessa ämnen är skadliga för vattenlevande organismer. Exempel på bra lösningar är sandfångsbrunnar, regnbäddar, filterbrunnar och avsättningsmagasin, säger Rickard Granath.

Återanvänd dagvattnet för bevattning

Regnvatten har många fördelar och en av dem är att det är gratis. Genom att återanvända dagvatten kan man minska förbrukningen av vårt viktiga dricksvatten.

– När man lagrar dagvatten i exempelvis en tank garderar man sig för eventuella bevattningsförbud vid torka. Dagvattnet kan också användas till bevattning och att spola med i toaletter, säger Rickard Granath som gärna ser dagvattnet som en resurs snarare än ett problem. 

Om Uponor

Uponor är en tongivande internationell leverantör av lösningar som transporterar vatten i byggnader och infrastruktur. Deras system för säker distribution av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitliga infrastrukturslösningar omtänker vatten för framtida generationer. Med ett engagemang för hållbarhet och en passion för innovation, utvecklar de ny teknologi och system som bygger på förtroende och berikar människors liv.

Nästa artikel