Home » Rädda Östersjön » Visste du att Östersjötorsken är på väg att försvinna?
Rädda Östersjön

Visste du att Östersjötorsken är på väg att försvinna?

Foto: Hans Hillewaert.

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, en resurs som lever och utvecklas i harmoni med miljön och som utgjort viktig basföda för människor sedan århundraden.

Nu är östersjötorsken i kris, vi bevittnar ett genetiskt experiment som kanske inte kan göras ogjort.

De senaste åren har det kommit alarmerande rapporter om torskens tillstånd. Forskning visar att Östersjöns torskar är små och därmed inte orkar följa efter födan, de stora torskarna saknas nästan helt. Det har också framkommit att torsken blir könsmogen vid lägre ålder – ett tydligt tecken på att beståndet är stressat, dvs. överfiskat. Ett bestånd av bara små torskar är inte hållbart.

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) studerar utvecklingen och ger råd till EU-kommissionen och fiskeministrarna som beslutar om hur fisket får bedrivas och vilka mängder som får fiskas. I sina rekommendationer för nästa år konstaterar ICES att de saknar säkra vetenskapliga data för sin rådgivning, något som är en förutsättning om det ska finnas torsk att fiska för framtida generationer.

Det saknas vetenskapligt underlag

2015 drog MSC tillbaka sin certifiering av östersjötorsk, just av det skälet att det saknas vetenskapligt underlag.

Mycket talar för att det är bottentrålning som bidragit till den kris vi ser idag.

Det vi ser nu är kulmen på ett långvarigt överfiske, där fiskeministrarna beviljat större fiskekvoter än vad vetenskapen rekommenderat. Mycket talar för att det är fiskemetoden bottentrålning som har bidragit till den kris vi ser idag.

I Öresund råder sedan 1930-talet förbud mot trålning. Där finns de stora torskar som saknas i Östersjön. I Öresund finns också en omfattande fisketurism och ett lokalt kustfiske.

Bottentrålning ifrågasätts av allt fler, Socialdemokraternas partikongress beslutade i våras att verka för ett förbud. Flera miljöorganisationer menar att det inte är en hållbar fiskemetod.

Många miljöfrågor kan man påverka själv, genom konsumtion och andra val. Det är svårare med torsken. Du hittar knappt någon östersjötorsk i butikerna, men gynna gärna din lokala fiskare om han fiskar med hållbara metoder.

Östersjön - vy över hav
Många miljöfrågor kan man påverka själv, genom konsumtion och andra val. Det är svårare med torsken. Foto: Unsplash

Vi måste visa att vi bryr oss

För att rädda östersjötorsken behöver politikerna höra att vi bryr oss och att vi inte accepterar att torsken snart kan vara bortom all räddning. Nu under hösten beslutar EU:s fiskeministrar om nästa års fiske. Att de fattar ett beslut i linje med de vetenskapliga rekommendationerna kan vara ett litet steg på rätt väg.

 Gör din röst hörd.

Gör din röst hörd. Tala med familj och vänner. Tala med dina politiker och följ oss gärna på www.raddaostersjotorsken.se.

På längre sikt behöver fiskepolitiken i Östersjön ställas om. Vi kommer att presentera ett underlag för detta i höst och sedan arbeta med vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser som beslutsunderlag till alla intressenter. Fiskepolitiken är viktig för en bättre Östersjömiljö och att rädda torsken är dess främsta uppgift.

Nästa artikel