Home » Rädda Östersjön » Vindkraft till havs – utmaning och möjlighet!
Rädda Östersjön

Vindkraft till havs – utmaning och möjlighet!

Vindkraft
Vindkraft

Mer förnybar energi krävs om vi ska klara klimatkrisen, och havsbaserad vindkraft kan bidra till det. Men det är också viktigt att se till de effekter på den marinbiologiska mångfalden som vindkraftsparker till havs har. 

Alla skyddade havsområden behöver vara helt undantagna från havsbaserad vindkraft och mänsklig exploatering. Det finns en gräns för vad våra hav klarar av.

Inger Näslund, Senior Havsexpert, WWF
__________________________

30 procent skyddat hav till 2030

Havs- och Vattenmyndigheten med Energimyndigheten fick i regeringsuppdrag förra året att utse nya områden för havsbaserad vindkraft med 90 TWh. Det är tre gånger så mycket energiproduktion som i havsplanen 2020. Klimatmässigt är det positivt, men förvånande nog fick myndigheterna inte i uppdrag att öka skyddet för ekosystemen i svenska vatten. En stor miss av Sverige, som antagit besluten i FN för Agenda 2030, där målet är 30 procents skydd av havet. Dessutom gav man förslag på utbyggnad av havsbaserad vindkraft i ett redan skyddat område.

Sverige ska skydda minst 30 procent av representativa och ekologiskt sammanhängande nätverk av väl förvaltade havsområden, med bevarandeplaner på plats, till 2030. Sverige har idag bara 14 procent marint skydd. Det går alldeles för långsamt om vi ska nå skyddsmålen, inte minst för Östersjön.

Förnybar energi är bra – men vi måste bevara biologisk mångfald

Mathilda Karlsson, Sakkunnig Östersjön, WWF
__________________________

Undervattensbuller från byggnation av vindkraftsparker sprids flera kilometer och kan ge hörselskador hos fisk, östersjötumlare och andra marina däggdjur. Det kan också bildas sedimentmoln som kan ge en negativ effekt. Vindkraftverk kan också ha vissa positiva aspekter, t.ex kan de verka som konstgjorda rev för fisk, musslor och havstulpaner. Fisk i Östersjön kan gynnas av vindkraftsparker, samtidigt som det är viktigt att frågan ställs om det är en förändring man vill ha då den lokala miljön kan påverkas. Fisket kan påverkas av vindkraft vilket kan innebära att innovationer av nya fiskeredskap behövs för att yrkesfisket ska fungera i en förändrad havsbild.

Gedigna miljökonsekvensbeskriv-ningar krävs, så att vindkraften hamnar på rätt ställe på rätt sätt, även om det kostar. Vi kan inte riskera att förlora havets biologiska mångfald.

WWF är positiva till förnybar energi, men vi måste samtidigt bevara marina ekosystem och biologisk mångfald. WWF vill att:

1. Skyddade havsområden undantas helt från exploatering.

2. Havsbaserad vindkraft beaktar sammantagna effekter av vindparker i Östersjön.

3. Materielandvändning och servicesbåtar har minsta möjliga miljöpåverkan.

4. Full hänsyn tas till havsmiljön från start, så vi inte orsakar förändringar vi får ångra.

Nästa artikel