Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Rädda kvar fiske och fiskberedning i Östersjön
Sponsrad

För att behålla ett småskaligt och regionalt fiske och fiskberedning i Östersjön på längre sikt, behöver verksamheterna utvecklas. Sillen och skarpsillen är en bra resurs med många fördelar. Om vi ser till att öka dess värde och optimera produktionen kan fisket och beredningen bli både ekonomiskt och socialt hållbar, menar Annelie Rosell på Swedish Pelagic Foundation.

Sill/strömming och skarpsill behöver beredas för att kunna säljas som livsmedel till konsument. Idag finns bara två anläggningar kvar på ostkusten – HP Fisk i Nogersund och Skillinge Fisk-Impex i Simrishamn, som tar emot och bereder pelagisk fisk.

Swedish Pelagic Foundation är en nybildad stiftelse med syftet att främja utbud och efterfrågan av svenskfångad pelagisk fisk. Ett av flera mål är att utveckla mottagning och beredning av fisken.

Foto: Privat.

– Vi vill bidra till att bevara fiske och beredning på ostkusten. Genom att även bereda skarpsill och den mindre sillen, som inte skärs till filéer idag, kan beredningsindustrin få större volymer och ett stabilare flöde av fiskråvara över året. Det ger dem bättre möjligheter att utnyttja sin kapacitet och bedriva en lönsam verksamhet. Vi söker samarbeten för att genomföra detta projekt men även för att jobba med våra andra målsättningar inom stiftelsen, säger Annelie Rosell.

Gynnar även lokalsamhället

Jonas Olofsson är yrkesfiskare med en mindre pelagisk trålare i Nogersund. Han menar att mer marknadsföring och en förbättring av både mottagning och beredning av pelagisk fisk i fabrikerna kommer att förbättra hans arbete i framtiden. 

– Eftersom säsongen har blivit kortare med nya begränsningar och volymerna därigenom mindre, så blir det tuffare. Kan vi få en mer välmående verksamhet, så kan det förhoppningsvis dra med sig annan verksamhet och aktivitet i hamnen. I slutändan handlar det inte bara om oss yrkesfiskare och beredningsindustrin, utan förbättringarna gynnar även hela lokalsamhället. 

Satsa mer på svenska marknaden

Inledningsvis skulle den beredda skarpsillen och mindre sillen kunna exporteras till Östeuropa där det finns en etablerad marknad. Avsikten är dock att i framtiden också bearbeta den svenska marknaden och utveckla nya produkter av en svenskfångad, näringsrik och klimatsmart råvara.

– Ungefär två tredjedelar av den fisk vi äter i Sverige är importerad. Vår förhoppning och målsättning är att öka konsumenternas intresse för svenskfångad pelagisk fisk. Skarpsill är till exempel en kraftigt underutnyttjad resurs som livsmedel, säger Annelie Rosell.

Ta vara på hela resursen

I den framtida beredningen på ostkusten vill Swedish Pelagic Foundation att hela fisken tas tillvara och att så mycket som möjligt används till mänsklig konsumtion.

– Idag blir det en hel del restprodukter som skickas till anläggningar i Danmark. Dessa restprodukter kan användas på ett bättre och effektivare sätt, exempelvis genom att proteinet används till färs, proteindrycker, proteinbars med mera eller att de används för fodertillverkning, säger Anton Paulrud.

Målsättningen är att minska transporterna, vilket är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv och för effektiviteten i alla led. 

– Det är inte hållbart att skicka mat fram och tillbaka, utan vi måste jobba cirkulärt och ta tillvara på hela resursen. Det gör dessutom att beredningsindustrin kan få ut ett högre förädlingsvärde för råvaran och fiskarna kan få bättre betalt för sin fångst.

Exempel på stiftelsens mål

Insamlingsstiftelsen Swedish Pelagic Foundation har också som målsättning att jobba för till exempel:

• Främja folkhälsan genom ökad konsumtion av pelagisk fisk

• Främja forskning och innovation för bättre resursutnyttjande samt produktutveckling

• Informationsspridning om pelagisk fisk, fiske och beredning

• Klimat- och miljösmartare fiske och försörjningskedja

• Reducera innehåll av miljögifter i pelagisk fisk och produkter därav

Next article