Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Vartannat andetag du tar kommer från haven
Rädda Östersjön

Vartannat andetag du tar kommer från haven

Foto: Shutterstock

Livet under den blänkande ytan syns inte, kanske är det därför havsmiljön nedprioriteras bland de politiska besluten. Detta bidrar till nedmonteringen av Östersjön. Om vi inte tar hänsyn till ekosystemens funktioner i havet, minskar deras förmåga att producera mat och syre. Det försvagar i sin tur havens möjligheter att ta upp koldioxid från en alltmer överhettad planet.

Skyddet och förvaltningen av Östersjön måste styras in på rätt kurs. Det kräver långsiktiga politiska beslut med ett helhetsperspektiv som bas för att säkra effektivt skydd och hållbart nyttjande. WWF vill skydda 30 procent av haven till 2030 genom sammanhängande områden och vi måste fördubbla skyddet inom åtta år. 

Havs- och vattenmyndigheten har ett uppdrag att tillsammans med kustlänsstyrelser stärka havs- och fiskeförvaltningen för ett välmående hav med arter som förökar sig. Att skydda ekosystemen är också viktigt för att säkra matförsörjningen, men också för näringslivsutvecklingen. För 2023 och framåt måste man stärka budgetanslagen till myndigheterna så uppdragen går att genomföra. Minskad budget ger negativ utveckling för alla.

Inger Näslund

Senior rådgivare hav och fiske,  WWF

Havsplaner kräver miljöanalyser

När regeringen beslutade att anta de svenska havsplanerna 2022 gavs uppdraget till Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten att peka ut fler områden för ökad elproduktion till havs, totalt 120 TWh från tidigare 30 TWh. Utifrån de underlag som tas fram till mars 2023 ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå en ny havsplan. WWF ser gärna förnybar energi till havs, men det är viktigt att skydda känsliga ekosystemen och arter från negativa risker på grund av mänsklig aktivitet. 

Marcus Öhman

Chef Hav och vatten, WWF

Havsplanerna ska bidra till att nå och samtidigt upprätthålla god miljöstatus i havsmiljön. Gedigna miljökonsekvensanalyser måste ske vid etablering av vindkraft, liksom vid andra verksamheter till havs som exempelvis fiske, vattenbruk, muddring och sjöfart. 

Flera hotade djurarter

Östersjötorsken är fortsatt akut hotad trots att riktat fiske av torsk är stängt sedan 2019. Strömmingsbestånden är på nedåtgående, medan spiggen växer till i stor mängd liksom algblomningarna. Östersjötumlaren är även den akut hotad liksom ålen. WWF vill se åtgärder och regleringar på plats som säkerställer att fiskbestånd och andra artgrupper kan återhämta sig

Åtgärder för miljön kostar, men det är ändå billigare än den negativa påverkan som annars drabbar näringarna. Bevarande av Östersjön är en strategisk miljö- och samhällsinvestering. Vårt närmsta hav tillhör oss alla och ingen vill se det dö. WWF uppmanar regering och riksdag att prioritera kraftfulla åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen för havet.

Next article