Home » Rädda Östersjön » Södra Victoria – ett välutrett och hållbart havsbaserat vindkraftprojekt
Sponsrad

Vindkraft till havs kan byggas ut i stor skala. Till havs är vindarna starka, vilket gör havsbaserad vindkraft till en stabil energikälla året runt. Cirka 70 km sydost om Ölands södra udde planerar RWE Renewables för den havsbaserade vindparken Södra Victoria med en installerad effekt på upp till 2 000 MW.

Vindkraftparker till havs skapar nya tillhåll och gömställen där fiskar och andra djur kan söka skydd och föda. Exempelvis trivs blåmusslor, som behöver en fast yta som de kan fästa sig på. Fundamenten blir som konstgjorda rev, vilket visat sig bidra till ökad förekomst av arter. Ljuden från turbinerna har inte visat sig vara ett bekymmer för djuren. Jämfört med annat, exempelvis ljud från fartygstrafik, är ljudnivåerna relativt låga, säger Anton Andersson, projektledare för Södra Victoria på RWE, världens näst största operatör av havsbaserade vindparker med över 20 års erfarenhet av utveckling, byggnation och drift av havsbaserade vindkraftprojekt.

Ett hållbart projekt

RWE gör löpande olika anpassningar av projektet utifrån noggranna undersökningar och i dialog med myndigheter, organisationer och allmänhet i olika samråd. Risken för att fåglar ska skadas av att flyga in i vindsnurrorna är liten. Södra Victorias parkområde ligger inte inom något betydelsefullt stråk för flyttfåglar. Frågan kommer dock att följas upp genom kontrollprogram och skyddsåtgärder vidtas om behov uppstår.

Anton Andersson, Projektledare för Södra Victoria
RWE
_______________________

– Omfattande undersökningar har gjorts av det marina livet i det aktuella havsområdet och anpassningar har gjorts. Om ett projekt inte anses uppfylla de regler och villkor som lagstiftningen kräver, till exempel påverkan på biologisk mångfald, kommer det inte att få tillstånd, säger Anton Andersson.

Värnar alfågel och tumlare

Enligt befintlig kunskap utgör havsbaserade vindkraftparker livsmiljöer för tumlare. RWE har mätt klickljud från tumlare i över tre års tid. Företagets studier visar att tumlare endast rör sig sporadiskt genom aktuella området.

– För att värna de tumlare som ändå rör sig på platsen har vi gjort omfattande ljudsimuleringar för att studera hur ljud från projektets olika faser sprids i vattenmassorna. Utifrån den kunskapen har vi själva föreslagit begränsningar för verksamheten. Det handlar bland annat om att undvika undersökningar och anläggningsverksamheter under den mest känsliga perioden för tumlare, säger Anton Andersson.

RWE har även gjort omfattande studier av alfågeln, som har ett stort skyddsvärde. Det är bland annat för att skydda fågelns övervintringsområde som RWE har flyttat hela vindkraftparken ut på djupare vatten.

Lång erfarenhet av havsbaserad vindkraft

– Vi har bland annat byggt en av Sveriges få havsbaserade vindkraftparker, sju kilometer utanför Kårehamn på Öland. Det uppfördes och togs i drift för tio år sedan. Vi tar med oss erfarenheterna från detta och RWE:s 18 andra havsbaserade vindkraftparker till Södra Victoria. Målet är att Södra Victoria ska börja leverera el 2029, säger Anton Andersson.

Var ligger vindparken?

Södra Victoria är vårt största utvecklingsprojekt i Norden. Här planerar vi för en havsbaserad vindpark cirka 70 km sydost om Ölands södra udde, mot gränsen till Polens ekonomiska zon. Det är ett område med goda vindar, gynnsamma bottenförhållanden och låg konflikt med andra intressen.

Nästa artikel