Home » Rädda Östersjön » Se till att ditt avlopp inte orsakar smitta
Rädda Östersjön

Se till att ditt avlopp inte orsakar smitta

I Sverige har vi cirka en miljon människor med eget avlopp. 240 000 av dessa är små avloppsanläggningar bestående av enbart slamavskiljare eller med okänd utformning.

Det betyder att de saknar reningssteg eller har okänd rening.

Allt avlopp med påkopplad vattentoalett behöver renas då det finns smitta i avloppsvattnet. Slamavskiljning fungerar som en förbehandling inför en rening. Får man till en fungerande rening som tar bort smitta får man också en rening av kväve och fosfor.

– Anläggningen måste vara konstruerad och placerad på så sätt att smitta inte sprids till människor och djur. På myndighetsspråk kallas detta att utsläppet inte ska orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön, förklarar Björn Eriksson, redaktör för avloppsguiden.se. 

Många avlopp på liten yta

Utsläppen från enskilda avlopp är lokala och det är de lokala förutsättningarna som avgör hur bra varje enskild avloppsanläggning måste prestera.

– I områden med exempelvis tunna jordar, klippor och närhet till vattendrag kan utsläpp från små avlopp påverka vattendrag och kustmiljöer. I kustområden är det även vanligt med många sommarhus, med andra ord många små avlopp på relativt liten yta. Vattenförsörjningen måste säkras och utsläppen får inte bidra till smittspridning eller övergödning.

Miljöbalken vill se kretslopp

Lagens krav på resurshushållning och återvinning gäller även avlopp.

– Här kan man titta på den lokala situationen. Har man en torrtoalett och lämplig tomt är det möjligt att återvinna näringen från kisset och bajset, så länge man hanterar det på rätt sätt och inte riskerar att sprida smitta.

Den största mängden näringsämnen från avloppen hamnar dock hos de kommunala reningsverken. Många avloppsreningsverk miljöcertifierar sin verksamhet och övervakar slammet och sprider det på åkermark eller annan mark, eller rötar och komposterar slammet innan användning.

Skillnader i utsläpp

Idag är det upp till varje fastighetsägare själv att hålla koll på sitt dricksvatten, medan i den stora vattendriften är det kommunen som sköter det. Det är skillnad på utsläpp från kommunala reningsverk och utsläpp från små avlopp. Utsläpp från kommunala reningsverk sker i vatten. Man vet var utsläppet sker och kan då övervaka både närmiljön och reningen samt beräkna utsläppsmängder.

– Med små avlopp däremot sker utsläppen i direkt anslutning till huset. Det kan vara svårt att veta var vattnet tar vägen. Det vanliga är att det sipprar ner genom marklagren och blir till grundvatten. 

Smittskydd och miljöskydd

Det är oerhört viktigt att skydda vår miljö mot övergödning, men framförallt att skydda människors hälsa.

– Du kan inte välja bort vatten. Det är en av våra viktigaste resurser som vi delar med många andra, vi måste alla vara måna om att skydda den. Släng inte ned vadsomhelst i avloppet. Kan man minska farliga ämnen då har man vunnit mycket. Som fastighetsägare är det viktigt att ta regelbundna mikrobiologiska prover på ditt vatten för att se om det finns bakterier i det. Misstänker du att vattnet har försämrats är det bra att ha en referens. 

Hur kan man påverka husägare att själva ta hand om sitt avlopp? Svaret på det är smittskyddet. Det måste vara något konkret, som en övergödd vik eller sjö som hindrar en från att bada.

– Miljöpåverkan kan av många upplevas som abstrakt, något som sker långt ut till havs och som inte har någon påverkan på ens liv. Betydelsen av ett smittskydd är däremot enklare att ta till sig, en kräksjuka känner man ju av.

Nästa artikel