Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Samspel krävs för att rädda Östersjön
Rädda Östersjön

Samspel krävs för att rädda Östersjön

Jakob Granit pratar om Östersjön och dess förutsättningar för att räddas.
Jakob Granit pratar om Östersjön och dess förutsättningar för att räddas.
Jakob Granit General Direktör på Havs- och Vattenmyndigheten. Foto: Krisitin Lidell

− De åtgärder som gjorts för att stoppa övergödningen av Östersjön visar nu resultat. Idag är vi nere på samma nivåer som på 50-talet. Men vi är inte av med problemet utan nu måste vi hantera det som finns lagrat i sedimenten. Vi måste ta hand om våra gamla synder, säger Jakob Granit, GD på Havs- och Vattenmyndigheten.

Östersjön är nästan död

Östersjön är ett innanhav med världens största yta av döda bottnar och viktiga arter som lax, torsk och ål är hotade. Högre halter av skadliga miljögifter samlas här än i andra havsområden. Havet är hårt drabbat med bland annat övergödning (näringsläckage), miljögifter som påverkat många arter negativt, överfiske, algblomning och invasiva arter. Arbetet med att få ett levande hav igen pågår på många fronter.

− Samspelet mellan flera samhällsfaktorer påverkar i slutändan Östersjön. Det vi gör inom vårt jordbruk, skogsbruk och inom industrin påverkar kusten och våra vattenmiljöer. Därför är det viktigt att väga ihop flera politikerområden och genomföra en sammanhållen havs- och vattenpolitik, säger Jakob Granit.

Sverige, som har den längsta kusten av alla Östersjöländer, står för en stor påverkan. Jakob Granit framhåller att samarbetet inom EU är en förutsättning för att lyckas med Östersjöarbetet. Strategin är tydlig, det handlar om rena hav, ökade kontaktytor mellan länderna och att arbeta för en hållbar tillväxt. Det är en förutsättning precis som det är för klimatfrågan i stort.

Livsstilen påverkar

− Vi får inte glömma att 80 procent av allt marint skräp kommer från land. Vår livsstil och alla våra val − hur vi bor, vad vi äter, hur vi reser och vilken energi vi väljer − påverkar vattendrag och vår havsmiljö. Ha respekt för närmiljön. Vi behöver inte måla båtarna med bottenfärg som har rejäl påverkan med gifter och mikroplaster. Använd borstar istället.

Tipsen på hur du som individ kan rädda Östersjön är i till stora delar detsamma som för att bevara klimatet. Börja resa miljövänligt och konsumera smartare. Andra mer direkta åtgärder är att sluta tvätta bilen på gatan, se till att ha godkänt avloppssystem i fritidshuset, använd inte wc:n som papperskorg, köp mindre plast, undvik fotbollsplaner med plastpellets då plastkornen går direkt ut i miljön.

Pågående projekt

En viktig signal är att alla politiska partier är positiva och står bakom satsningen på att rädda Östersjön. Årets budget visar inte minst det där nedskärningar inte har gjorts. Myndigheten arbetar på flera plan tillsammans med länsstyrelser och kommuner. För att se hur vi kan restaurera och nyttja havsområdena på bästa sätt så pågår bland annat en marin kartering av havsbottnar. Ett arbete som fortskrider i flera år framåt.

− För att återskapa kontakten mellan sötvattens- och havsvattenmiljöerna ser vi också över alla våra vattenkraftsanläggningar så att de får moderna miljövillkor och andra hinder i avrinningsområdena i sin helhet. Utbyggnaden av vattenkraft har stängt fiskens vandringsvägar. Jordbruket har även dikat ur och torrlagt landskapet. Dessa biotoper försöker vi nu återställa. De är viktiga för många av fiskarterna som behöver kontakt med både sötvatten och det bräckta vattnet i Östersjön.

Ett viktigt projekt inom det gemensamma samarbetet, som det tagit 25 år att få till, har lett till strängare lagstiftning för svaveloxidutsläpp vilket träder i kraft 20/21 och som kommer att minska försurningen av havsmiljön. 

Samtliga EU- och Östersjöländer ser nu över hur haven kan nyttjas på bästa sätt. Områden man tittar på är sjöfart, energi, försvar, fiskereglering och mineralutvinning. Hösten 2020 ska arbetet ligga klart så beslut kan fattas som en grund för en blå havsekonomi.

Next article