Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Mera våtmarker – mindre algblomning i Östersjön!
Sponsrad

Våtmarkernas betydelse för miljövården är välkänd. De anses vara bland de mest högproduktiva områdena på jorden och en oersättlig miljö för att upprätthålla en hög biologisk mångfald, såväl bland mikroorganismer som arter högre upp i ekosystemet.

En annan viktig aspekt är att vattnet på sin väg ut till sjöar och hav bromsas upp i de vegetationsrika våtmarkerna som då fungerar som renande filter för främst kväve och fosfor. Som biologiska reningsverk har de särskilt stor betydelse för vattensituationen i Östersjön och bidrar därmed till minskad algblomning. Vid sidan om alla viktiga ekosystemtjänster har våtmarkerna även stor betydelse för klimatanpassningen och utgör därmed en strategisk komponent i svensk klimatpolitik.

Satsningen på våtmarker måste bli mer tydlig, enkel och långsiktig!

Den juridiska processen måste förenklas och finansieringssystemet måste bli smidigare. I dag utgör regelverket för restaurering av våtmarker ofta ett hinder för intresserade markägare att bidra i detta viktiga miljöarbete. Det är hög tid att berörda myndigheter möter upp markägarnas intresse med enkla och tydliga regler för våtmarksarbetet. Den ekonomiska stimulansen måste också bli mer stabil och långsiktig. Att skapa en våtmark är ett flerårigt projekt!

Svensk våtmarksfond är en stiftelse som bildades 1995. I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Bird Life Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och näringslivet. Våtmarksfonden lämnar ekonomiskt bidrag samt råd och anvisningar till markägare med hjälp av vårt nätverk av våtmarksexperter. Vidare arrangerar vi regelbundet en våtmarkskonferens och delar årligen ut ett prestigefullt våtmarkspris.

Next article