Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Kunskap, samverkan och tydliga mål kan rädda Östersjön
Rädda Östersjön

Kunskap, samverkan och tydliga mål kan rädda Östersjön

Foto: Unsplash.

Vårt kunskapsbehov om hur Östersjöns ekosystem fungerar är fortfarande stort. Vi har begränsad kunskap om fiskarnas hälsa och hur systemet fungerar i sin helhet, vilket försvårar beslut.

Östersjön mår dåligt. Många fiskarter har minskat drastiskt och vi vet inte alltid varför. Faktorer som miljögifter, övergödning, uppvärmning, påverkan av den fysiska miljön, buller och ny infrastruktur, som hamnar för yrkestrafik och bryggor för fritidsbåtar utmed kusterna, har alla en stor påverkan på Östersjön. 

Jakob Granit

Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten.

Foto: Catharina Biesèrt

Vi vet fortfarande ganska lite om hur haven och våra ekosystem fungerar. Det är ett mycket komplext system och vi behöver investera mer i kunskap om hur ekosystemen fungerar. Vi måste lära oss mer om hur haven fungerar för att kunna fatta rätt beslut och lösa problemen på ett långsiktigt sätt. Man måste även ha i åtanke att vårt ekosystem inte är statiskt. Det är en föränderlig materia och resultaten av åtgärder som sätts in tar lång tid innan de visar sig, vilket skapar utmaningar. 

Ett delat innehav

Sverige har ett samarbete med våra grannländer inom EU och Helsingforskonventionen (Helcom). På nationell nivå har vi många myndigheter, kommuner, länsstyrelser, regioner med olika ansvar och olika verksamheter som påverkar på land och till havs.

Att få ihop förvaltningen och att tillsammans jobba strategiskt är alltid en utmaning, både nationellt och internationellt. 

Från källa till hav

Allt vi individer gör uppe på land har en påverkan på vårt hav. Vi måste jobba uppströms, från källan, för att kunna täppa till och stoppa påverkan från nya föroreningar och gifter. Vi har tekniken och kunskapen om dessa flöden, men det kostar pengar. 

Vi gör samtidigt mycket rätt vad gäller åtgärder för att rädda Östersjön. Till exempel arbetar vi med att rehabilitera vattendragen för att möjliggöra för fiskar och andra vattenlevande djur att fritt vandra från salt till sött vatten. Vi har tagit fram havsplaner för hur haven ska kunna nyttjas och skapa en blå ekonomi.

Med tydliga nationella mål och koordinerad samverkan i hela landet och kring Östersjön kommer vi att kunna göra mer. Åtgärderna måste vara kostnadseffektiva och accepterade av allmänheten. Ekonomiska incitament kan många gånger vara väldigt viktiga för att förändra beteenden.

Hållbart ekosystem en förutsättning

Det finns många olika sätt att stoppa kända föroreningar och planera vårt samhällsbygge smartare för att minska negativa effekter på Östersjön. Ekonomiska incitament, smartare lagstiftning och bättre samverkan. Samhällsbeteenden är svåra att ändra på men det är inte omöjligt.

Dagens pandemi och effekterna den har på vår ekonomi visar återigen hur viktigt det är att återskapa bärkraftiga ekosystem. Men om ekosystemen är i obalans kan till exempel ett hållbart fiske undermineras. Vi vet att vi, bland mycket annat, kommer att behöva en mer inhemsk livsmedelproduktion och där bidrar våra hav och vattendrag. Fungerande ekosystem är en förutsättning för att kunna skapa hållbar tillväxt.

Läs mer om myndighetens arbete här.

Next article