Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Kärnkraft gör vindkraft överflödig både till sjöss och land
Sponsrad

Enbart förnybart räcker inte

Enligt FNs klimatpanel (IPCC) måste alla tillgängliga CO2-snåla kraftkällor användas för att klara 1,5-graders målet. I deras rapport beskrivs fyra möjliga scenarier, alla med ansenligt bidrag från kärnkraft för att målet ska kunna nås. Detta motarbetas av nuvarande regerings energipolitik. Den baseras på felaktiga uppfattningar och kan äventyra hela Sveriges elkraftförsörjning, om inte inriktningen ändras mot fossilfritt i stället för förnybart. Slumpmässig energi kräver stabilt nät och enbart vattenkraften räcker inte för Sverige när vind och sol inte levererar. Flexibilitet kanske låter bra men är närmast en komplicerad form av ransonering. 

Kärnkraft släpper ut minst CO2  

Seriösa Livscykel-analyser visar att kärnkraft har minst klimatavtryck av alla kraftkällor. Då ingår hela uranets livscykel från urangruvan via anrikning, bränsletillverkning till slutförvar och dessutom byggande, rivning mm. Detta är unikt för kärnkraft.  

Kärnkraft tar inte lång tid att bygga

De 12 svenska reaktorerna byggdes under en 15 årsperiod. Detta är fullt genomförbart idag enligt rapport från Analys.se och ryms med god marginal inom den tid som står till förfogande enligt gällande klimatplan. Till att börja med är den snabbaste och effektivaste åtgärden att se till att befintliga fungerande och klimatneutrala kraftverk inte behöver stängas. Det finns ingen anledning till att fördröja klimatåtgärder i onödan.  

Kärnkraft är lönsam i grunden 

Ekonomin är god om lika villkor utan subventioner och extra pålagor tillämpas. Elpriset var historiskt lägst medan vi hade byggt våra 12 reaktorer och fram till elmarknadens avreglering. Ett nytt kärnkraftverk av typen O3 skulle idag kosta ca 50 miljarder. Motsvarande siffra för vindkraft är minst fem gånger så mycket, med hänsyn tagen till livslängd och att verkliga effektbidraget enligt Svenska Kraftnät bara är 11% av installerad effekt. Ensidiga subventioner gör elpriset stundtals så lågt (eller negativt) att ingen elproduktion är lönsam för något kraftslag. Å andra sidan kan elpriset i Sydsverige vara 20 gånger så högt som i Norrland Varierande tillgång på el gör att man idag inte vet om man kan betala kommande elfaktura. 

Kärnkraft räddar liv 

Endast olyckan i Tjernobyl har medfört dödsfall hos befolkning. Drygt 50 dödsfall har hittills kunnat kopplas dit. Enligt WHO blir teoretiskt antal dödsfall framöver så få att de inte syns i statistiken. Samtidigt räddas miljontals liv årligen av kärnkraft tack vare att den ersätter förbränning av fasta bränslen. 

Lars Wiegert 
Sekr. i Miljövänner för Kärnkraft 

Next article