Home » Rädda Östersjön » Källsorterande avlopp – ett intressant alternativ för allt fler
Sponsrad

Många sommarstugeområden som byggdes på 1950-och 60-talet omfattas inte av det kommunala VA-nätet. Samtidigt ökar stugägarnas efterfrågan på moderna och bekväma alternativ till mulltoa och andra torrtoalettlösningar. Ett alternativ som allt fler kommuner förordat på senare år är källsorterande system med toalett till sluten tank och lokal rening av bad-, disk- och tvättvatten som släpper ut minimalt med övergödande ämnen till Östersjön.

Att bygga avlopp i befintliga sommarstugeområden är ofta kostsamt och komplicerat. I dessa områden är det ofta tätt mellan husen, jordlagren är tunna och det är nära till sjö eller hav. Ett system där toalettavfallet samlas i en sluten tank, och endast bad-, disk- och tvättvattnet behandlas lokalt är därför många gånger ett intressant alternativ.

Ger många komfortfördelar

− Ett tjugotal svenska kommuner har i dagsläget satsat på kretsloppssystem för enskilda avlopp, exempelvis med vakuumtoaletter och slutna tankar. Sommarstugeägare som går från torrtoalett till vakuumtoalett är ofta mycket nöjda eftersom det ger många komfortfördelar, samtidigt som toalettavloppet inte riskerar att förorena miljön, säger Ebba af Petersens, miljökonsult på WRS, Water Revival Systems, ett Uppsalabaserat konsultbolag som bistår bland annat kommuner med specialistkompetens kring vatten- och avloppshantering.

Bör betraktas som en resurs

Spillvattnet från toaletter kan och bör betraktas som en resurs som kan omvandlas till energi och gödning till lantbruket. WRS hjälper kommuner med att få hela kedjan i ett kretsloppssystem på plats, från toaletten via en hygieniseringsanläggning till att näringen återförs på ett smittsäkert sätt till åkermarken. Vakuumtoaletter förbrukar betydligt mindre vatten än traditionella vattentoaletter och för lantbruket är det mer intressant med en gödselprodukt som inte är för utspädd.

Kretslopp även i städer

När man bygger nya bostadsområden har man chansen att tänka nytt och bygga för framtiden. Genom att hålla toalettavlopp separerat från övrigt avloppsvatten kan man anpassa reningen och möjliggöra återvinning av både näring och vatten, och på så sätt sluta kretsloppen, säger Ebba af Petersens.

Behandlingsanläggning för klosettavloppsvatten i Toreboda.

WRS har bland annat jobbat med Visbys nya stadsdel Visborg, där Region Gotland valt att satsa på dubbla spillvattenledningar för att spara vatten, effektivisera vattenreningen samt återvinna vatten, energi och näringsämnen.

Läs mer här.

Nästa artikel