Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Internationellt samarbete är avgörande för ett friskt Östersjön
Sponsrad

Överskott av näringsämnena kväve och fosfor, som orsakar övergödning, är den största utmaningen för Östersjöns ekosystem. Samtliga nio länder runt Östersjön är gemensamt ansvariga för att minska övergödningen. Här möter vi två välgörenhetsorganisationer som ser värdet av ett internationellt samarbete.

Polen tillför mest fosfor till Östersjön och står ensamt för 60% av Östersjöländernas återstående reduktionsmål för fosfor. Samtidigt tillför Polen mindre fosfor per capita än Sverige. – Eftersom vatten inte känner några gränser, är det avgörande att länderna runt Östersjön samarbetar för att vända utvecklingen. Vi behöver vara självkritiska, men även arbeta med åtgärder internationellt för att kunna uppnå större resultat per investerad krona för vårt gemensamma hav, säger Peter Wiwen-Nilsson, VD på Race For The Baltic. 


Polen, Ryssland, Sverige och Finland står för nästan 80% av all vattenburen tillförsel av fosfor från  Östersjöländerna.
Källa: HELCOM och RFTB analys.
Polen står för 60 % av Östersjöländernas återstående reduktionsmål för fosfor.
Källa: HELCOM och RFTB analys.

Gemensamma ansträngningar ger resultat

Race For The Baltic och finska John Nurminens Stiftelse har rönt framgångar i ett gemensamt hamnprojekt som syftar till att minska läckage av växtnäring i torrbulk när fartyg lossar och lastar.

– Våra två organisationer kan åstadkomma mer runt Östersjön än vi gör ensamma. Med hamnprojektet har vi med enkla åtgärder kunnat stoppa enorma mängder fosfor genom bättre lastningsmetoder, säger Annamari Arrakoski-Engardt, VD på John Nurminens Stiftelse.

Peter Wiwen-Nilsson fyller i:

– De största resultaten har vi hittills uppnått i polska och litauiska hamnar. Nästa steg är att sprida lösningarna till fler hamnar runt Östersjön genom samarbete med bland annat Helsingforskonventionen (HELCOM).

Peter Wiwen-Nilsson

Vd, Race For The Baltic

Foto: Race For The Baltic

Engagerar såväl näringsliv som lantbrukare

John Nurminens Stiftelse driver nu ett vassprojekt som syftar till att återvinna näringsämnen i vassbeståndet och skapa en hållbar och lönsam värdekedja för vass. Ett annat projekt är gödselåtervinning där målet är att förbättra den regionala näringsbalansen i livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen från gödsel till Östersjön.

– Dessa båda projekt är prioriterade. Vi engagerar dels aktörer som utför slåttern och de vidareförädlingsföretag som är intresserade av att utnyttja vassen, dels kustnära gårdar som får hjälp att överlämna gödsel till gårdar med näringsunderskott. Vi löser problem tillsammans med lantbrukare, säger Annamari Arrakoski-Engardt.

Annamari Arrakoski-Engardt

Vd, John Nurminens Stiftelse

Foto: John Nur. stift.

Erfarenhetsutbyte mellan kommuner

Ett annat projekt som Race For The Baltic driver är att koppla ihop kommuner från Östersjöländerna för att effektivisera deras arbete att minska näringsutsläppen och därmed minska övergödningen.

– Vi gör detta genom att ta in internationella experter, dela med oss av lösningar, hitta finansiering och inte minst att lära av varandra. Projektet har dessutom lett till att den årliga fosfortillförseln har minskat med 15 ton vilket är tillräckligt för 15 000 ton alger i vattnet. Om vi fortsätter arbetet med effektiva internationella projekt, bör vi kunna vända trenden för övergödningen till 2030. Därmed kan vi säkerställa ett friskt hav för framtida generationer, avslutar Peter Wiwen-Nilsson.

OM RACE FOR THE BALTIC

Race For The Baltic är en stiftelse som arbetar för att göra Östersjön friskare genom lösningsorienterade och kostnadseffektiva projekt med mätbar effekt.

  • Störst fokus på Östersjöns mest akuta problem: övergödningen.
  • Samarbete med forskare, myndigheter, ideella organisationer, entreprenörer och den privata sektorn.
  • Grundat av Zennström Philanthropies.
OM JOHN NURMINENS STIFTELSE

John Nurminens Stiftelse syftar till att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer.

  • Förbättrar Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar belastningen på havet och miljöriskerna.
  • Belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation.
  • Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet.
Next article