Skip to main content
Home » Miljö » Att ligga i framkant en mer lönsam affär
Miljö

Att ligga i framkant en mer lönsam affär

Johan L. Kuylenstierna
Johan L. Kuylenstierna
Johan L. Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment Institute

Efter knappt tre månader som USA:s nye president utfärdade Donald Trump en presidentorder för att stoppa det arbete som hans företrädare Barack Obama drivit för att påskynda USAs omställning till en mer resurseffektiv och klimatsmart ekonomi.

Syftet, enligt Trump, är att jobb måste komma före klimat och att de tuffare krav som hans företrädare ville ställa på till exempel kol- och bilindustrin riskerar att leda till lägre tillväxt.

Finns det anledning till oro? Självklart är det oroande när ledaren för världens största ekonomi vill vrida klockan tillbaka till gårdagens energi- och tekniklösningar och till en utvecklingsmodell som bygger på en fortsatt ohållbar exploatering av naturresurser med stora miljö- och hälsokonsekvenser. Det är också oroande eftersom det nu är viktigt med ett framåtriktat politiskt ledarskap; ett ledarskap som skapar långsiktiga spelregler och rätt förutsättningar för innovation och utveckling samt arbetar för ökad internationell samverkan, snarare än protektionism. En viktig faktor bakom det framgångsrika klimattoppmötet i Paris 2015 var den klimatöverenskommelse som USA och Kina skrev under 2014. Ett samarbete som visade prov på både vision och ledarskap. 

Men trots Trumps bakåtsträvande politik finns det anledningar att vara optimist.

Men trots Trumps bakåtsträvande politik finns det anledningar att vara optimist. Kanske kommer hans politik rentav bidra till att driva på omställningen? De motkrafter som genast började göra sina röster hörda i samband med att presidenten signerade sin order representerar stora delar av samhället och ekonomin; delstater, städer, organisationer och näringsliv.

Finns ingen anledning att backa

Här framträder en helt annan historia, en historia som visar att omställningen redan har kommit så långt att det inte finns någon anledning till, eller ens en vilja, att backa bandet. En del intressen drivs inte primärt av klimatfrågan. Nya, smarta energilösningar, smartare transportsystem och en hållbar stadsutveckling handlar mer om att stärka ekonomin. Arbetet med en långsiktig – och ren – energiförsörjning, driver fram innovation och utvecklar affärsmöjligheter som också skapar nya jobb. Det handlar om att attrahera investeringar som bidrar till ökad konkurrenskraft. Redan idag arbetar fler personer inom förnybar energi i USA jämfört med fossilindustrin, enligt en rapport från den amerikanska energimyndigheten.

I olika rankingar hamnar Sverige högt när det gäller innovation, hållbarhet och konkurrenskraft.

Den positiva utvecklingen i USA visar på vikten av att visa mod och ledarskap, ett ledarskap som ser möjligheter i omställningen och som verkar framåt snarare än hålla kvar vid det gamla. Här kan Sverige och svenskt näringsliv bidra. I olika rankingar hamnar Sverige högt när det gäller innovation, hållbarhet och konkurrenskraft. Det visar att dessa olika dimensioner hänger samman.

Sverige i framkant

Sverige som nation kan och bör visa ledarskap inom FN och det internationella klimat- och hållbarhetsarbetet och svenskt näringsliv kan visa att företag som ligger i framkant genererar nya affärer och lönsamhet. Det handlar om en stålindustri som driver utvecklingen mot en fossilfri produktion, om en skogsindustri som visar vägen för resurseffektiv, biobaserad ekonomi och en finanssektor som visar att hållbarhet handlar mer om att se möjligheter än att hantera risker. Men det handlar också om konsumentnära branscher inom mode, möbler och livsmedel, där Sverige har tunga aktörer, och där frågan om hållbar produktion och konsumtion är integrerad i affärstänket.

Näringslivet kan visa vägen

Självklart behöver mer göras. Regelverk, skatter och lagar bör anpassas för att driva på det som är bra och fasa ut det som är dåligt. Fortsatt teknisk utveckling och innovation behövs, och förutsättningar skapas för att lättare kunna omsätta idéer till nya lönsamma affärer. Ett positivt och framåtriktat ledarskap i klimat- och hållbarhetsfrågor är avgörande för om vi ska lyckas lösa de utmaningar vi står inför. Näringslivet i samverkan med andra kan visa vägen – inte bara för att det är bra för miljön utan också därför att det är bra för hela samhällets utvekling och affärerna.

Next article