Skip to main content
Home » Miljö » Helt förnybart fullt möjligt, men det gör sig inte själv
Fokus Klimatförändring

Helt förnybart fullt möjligt, men det gör sig inte själv

Robert Andén, Generaldirektör på Energimyndigheten. Foto: Energimyndgheten

Sverige kan klara omställningen till ett förnybart elproduktionssystem till 2040. Det budskapet står klart när Energimyndigheten i början på maj släppte den andra rapporten av två i myndighetens egeninitierade projekt på ämnet.

Bakgrunden till projektet är det nationella målet om ett Sverige med en elproduktion helt baserad på förnybara energikällor om drygt 20 år, räknat från idag.

– Att ha tydliga mål är en förutsättning för att ta gemensamma krafttag. Syftet med projektet har varit att göra målen till en handlingsplan som tydliggör vad som krävs för att nå dit, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten och tillägger:

– Den här omställningen görs sig inte självt. Syftet från vår sida är att fokus ska hamna på de centrala frågorna så att både debatter och beslut hamnar rätt i framtiden. 

Nuläge ger framtid

I rapporterna tar Energimyndigheten avstamp i nuläget och blickat framåt mot möjliga scenarier 2040. Fem framtidsbilder, baserat olika drivkrafter målas upp: ett solkraftscenario, ett kraftvärmescenario och tre olika vindkraftscenarier för hela eller delar av Sverige. 

–  Utgångspunkten är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig och leveranssäker energimarknad även 2040. I våra analyser har vi därför tittat på teknikutvecklingen såväl som de marknadsmässiga grunderna.

Elproduktionen måste förändras och samtidigt kunna möta en ökad efterfrågan med anledning av elektrifiering, digitalisering och automatisering. 

Slutsatsen är att samtliga förnyelsebara energislag ska värnas, men att landbaserad vindkraft över hela landet är den teknik som har störst potential att möta energibehovet på marknadsmässiga grunder. Det konstateras också att systemet måste på ett bättre sätt än idag möte en efterfrågeflexibilitet såväl som en varierande elproduktion över dygnet men också mellan årstider. Elproduktionen måste förändras och samtidigt kunna möta en ökad efterfrågan med anledning av elektrifiering, digitalisering och automatisering. 

Förnybart är allas ansvar

Allt handlar dock inte om teknik, betonar Robert Andrén. Att nå 100 procent förnybar elproduktion kräver även energieffektivitet och där måste vi alla bidra. Politiker måste skapa kraftiga styrmekanismer. Näringsliv måste ställa om och samhället är dessutom beroende av nya, innovativa produkter och tjänster. 

– Jag brukar vända på frågan om vems ansvar för en omställning är. Vem har inte ansvar att vi når ett hållbart energisystem i Sverige? Att tekniken är en viktig drivkraft för en förändring står helt klart, men den inte allt. Politiker och näringsliv måste ta lead i arbetet, men beteendeförändringar måste ske genom hela samhället. Även hos oss som privatpersoner, avslutar Robert Andrén. 

Next article