Skip to main content
Home » Mat » Uppkopplat jordbruk
Hållbara livsmedel

Uppkopplat jordbruk

digitalt jordbruk
digitalt jordbruk
Foto: David Lagerlöf

Digitalisering och robotisering har stor potential till ett mer hållbart, lönsamt, klimatsmart och fossiloberoende jordbruk. I Uppsala byggs en innovationsmiljö upp med allt från uppkopplade åkrar och självkörande eldrivna jordbruksmaskiner till avancerade system för dataanalys.

Digitalisering är nästa revolution för jordbruket. I Ultuna utanför Uppsala driver RISE i nära samarbete med partners en testbädd för digitaliserat jordbruk där företag och forskare kan utveckla ny teknik, nya tillämpningar, systemlösningar eller helt datadrivna innovationer.

– Utöver den fysiska testbädden finns den virtuella delen som består av data. Vi samlar kontinuerligt in data från testbädden, till exempel odlingsdata, väderdata, markdata och maskindata, som kan användas av intressenter, berättar Jonas Engström som leder Testbädd Digitaliserat Jordbruk.

Nya framsteg med artificiell intelligens

Precisionsjordbruk har funnits som begrepp i tjugo år och handlar om att med digital teknik anpassa gödselgivor och bekämpningsmedel till den plats där det verkligen behövs och inte samma mängd över hela fältet, eller motsvarande att varje djur får rätt mängd foder av rätt kvalitet och varken mer eller mindre.

Detta bidrar till såväl ökad resurseffektivitet som förbättrad djurhälsa.

Med digitalisering tas nästa steg inom precisionsjordbruket genom att systemen kopplas upp så att olika datamängder kan analyseras ihop. Med artificiell intelligens spås ytterligare framsteg. Resultaten från dataanalyser kan användas för ökad spårbarhet, beslutsunderlag eller för att styra autonoma maskiner som sköter odlingen eller djuren.

Bra för klimat, lönsamhet och arbetsmiljö

För flera av utmaningarna i jordbruket utgör digitalisering ett viktigt verktyg. Att fånga och binda kol, minska risken för övergödning, bekämpa nya sjukdomar och ogräs samt förbättrad lönsamhet och arbetsmiljö är några exempel på vad man hoppas uppnå. Dessutom kan digitaliseringen göra tekniken mer lönsam och användarvänlig, vilket behövs för att öka spridningen och få ut nyttan på bred front.

– Uppkoppling och delning av data är en nyckelfaktor för att lyckas, säger Jonas Engström.

Next article