Skip to main content
Home » Mat » Friska djur behöver inte antibiotika
Mat

Friska djur behöver inte antibiotika

Svenska lantbrukares höga ambitionsnivå är en av nyckelfaktorerna för att Sverige, tillsammans med Norge och Island, har Europas lägsta användning av antibiotika inom lantbruket.

– Vi ska vara oerhört stolta i Sverige att vi har nått en så låg användning av antibiotika och det beror till stor del på att vi har lantbrukare som alltid strävat efter en god djurhållning där djuren mår bra och därför håller sig friska, förklarar Madeleine Agneborg, lantbruksveterinär på Agria Djurförsäkring.

En annan nyckelfaktor är det goda samarbetsklimatet som alltid rått mellan olika intressen inom jordbruket, alltifrån den enskilde lantbrukaren till branschorganisationer och myndigheter.

– Det goda samtalet inom branschen har lett till att vi lyckats utrota många allvarliga sjukdomar i det svenska lantbruket, sjukdomar som fortfarande drabbar många lantbruk runt om i Europa och på andra håll, fortsätter hon.

Olika syften med antibiotika

Problemet med antibiotikaanvändningen inom djurhållningen på andra håll är att man inte bara använder det för att bota sjukdomar utan även i förebyggande och tillväxtbefrämjande syfte. Det leder i sin tur till en hög antibiotikaanvändning, något som bidrar till den ökande antibiotikaresistens hos bakterier som idag är ett av världens allvarligaste hälsoproblem.

Vi är därför mycket gynnade i Sverige

– Vi är därför mycket gynnade i Sverige då våra lantbrukare länge jobbat aktivt med förebyggande djurhälsovård och på så sätt framgångsrikt minimerat antibiotikaanvändningen. Det gör att vi, om vi håller oss till det svenska köttet, löper mindre risk att sprida antibiotikaresistens, konstaterar Madeleine Agneborg.

Inspirerar övriga världen

Det svenska sättet att jobba med djurhållning väcker också stort intresse runt om i världen och delegationer kommer hit för att se och lära. På alltfler håll jobbar man också aktivt med att få ner antibiotikaanvändningen, inspirerade av Sverige.

– Fler strävar efter att som här se till att de sjuka djur som måste behandlas med antibiotika alltid har fått en veterinärmedicinsk bedömning och bara får den nödvändiga dosen för att bli friska, och inte i några andra syften. De svenska lantbrukarna har också kunnat bevisa att det ger en bra produktionsekonomi att hålla djuren välmående och friska, avslutar hon.

Next article