Skip to main content
Home » Rädda Östersjön » Olja och kemikalier spiller ut i naturen genom dagvattenbrunnar
Sponsrad

Vad många inte vet är att stora mängder olja och kemikalier spills rätt ut i naturen via dagvattensystemen. Särskilt stora parkeringsplatser vid stormarknader, parkeringshus etcetera bidrar; 1000-tals fordon släpper ut bensin, diesel och olja vid uppstart och körning. Ofta sköljs utsläppen rakt ned i dagvattenbrunnarna med regnvatten och rätt ut i naturen orenat.

– I de flesta fall finns inga reningsanläggningar då de ansetts för dyra att bygga, menar Stefan Lundin, vd på miljöföretaget Acitex Miljöskydd AB. – Det gäller också bussterminaler och stora maskin- och truckparker. Där står fordon och maskiner som kan läcka både motorolja och hydraulolja.

Stefan Lundin

Vd, Acitex

Foto: Privat

Många tror att det är kommunen eller hyresvärden som ansvarar för dagvattnet, istället är det alltid verksamhetsutövarens ansvar, det vill säga handlaren, verkstaden, bussbolaget med flera.

– Det kan bli kostsamt när miljömyndigheterna knackar på dörren! Men det är lätt att åtgärda. Acitex utvecklar kostnadseffektiva brunnsfilter som läggs på ytan i brunnen och absorberar petroleumvätskan. Vem som helst kan installera dem och de fungerar mycket bra vilket framgår av myndigheters och testinstituts utredningar.

Alla platser är olika, det är viktigt att anpassa skyddet efter rådande förhållanden. Brunnsfilter tar första smällen vid utsläpp, och är effektiva. De suger upp endast oljan, inte vatten som stöts bort.

Kolla under brunnslocket

– Inom miljörörelserna diskuteras plastpåsar och kommunerna pratar om att måla brunnslock för att göra dem trevligare. Effektivt miljöarbete är att kolla hur det ser ut under brunnslocken!

Acitex erbjuder serviceavtal som innebär att man sköter brunnarna. 

– Vi gör allt från installation och byte av filter till destruktion av dem och kollar till exempel bildning av sediment så att det inte fyller hela brunnen och allt bara rinner rakt ut i omgivningen.

Små utsläppskällor ställer till stora problem. Många tycker inte att den egna bilen eller båten är något bekymmer, men det är mängden som gör det.

– Nästan alla båtar har bensin, diesel eller olja i kölsvinet, kanske spill vid tankning och lite oljeläckage från motorn. Förr pumpade man spillet rätt ut i havet. Idag är man miljömedveten och använder exempelvis de kölsvinskorvar vi tillverkar som suger upp oljan. Sedan är det bara att lämna dem som farligt avfall i hamn.

Acitex erbjuder även produkter som tar upp olja och kemikalier när de väl hamnat i naturen, i dagvattenbrunnar, på vägar vid olyckor med mera, liksom produkter för stora läckage med länsor, runt fartyg, i vattendrag eller när hål grävts på tankar under jord.

Next article