Home » Ideellt Engagemang » Din gåva förändrar världen
Ideellt Engagemang – HBTQ+

Din gåva förändrar världen

FRII din gåva förändrar världen
FRII din gåva förändrar världen
Foto: Unsplash
avatar

Charlotte Rydh

Generalsekreterare Giva Sverige

Foto: Catarina Harling

Jag har förmånen att få representera de organisationer i Sverige som driver på för att insamling och förvaltning av gåvor ska ske etiskt och professionellt. Därför vill jag inleda med att tacka dig. Tack för att du ger en gåva till något som engagerar dig! Tack för att du är ungdomsledare, för att du ger dina kläder till second-handförsäljning, hjälper till i idrottsklubbens café eller är styrelseledamot i en förening. Oavsett hur du väljer att bidra är ditt engagemang nödvändigt för att vi ska ha en stark och livskraftig ideell sektor i Sverige.

Den ideella sektorn, eller civilsamhället, är den plats i vår vardag där vi som medborgare gör saker av lust och fri vilja. Av engagemang och övertygelse. Civilsamhället är inte en ersättare till något annat, varken till den offentliga sektorn eller det privata näringslivet. Det är heller inte den tredje sektorn i någon slags rangordning i samhällsstrukturen. Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för föreningsfrihet, engagemang, demokrati, öppenhet och fri debatt. Ett samhälle där vi får ha olika åsikter och engagera oss för de områden, frågor eller ändamål som vi tycker är viktiga.

En fördubbling sedan 2008

Gåvogivande är ett sätt som ger ökade möjligheter för ideell sektor att agera. Statistik som presenterades i slutet av maj visade att 8,77 miljarder kronor samlades in i gåvor och bidrag av Giva Sveriges medlemmar under 2018. Det är en marginell ökning jämfört med föregående år men sedan 2008 har det skett en fördubbling av insamlade gåvor och bidrag. Allmänhetens givande ökade 2018 med 3 procent och våra gåvor står för 65% av de gåvor och bidrag som samlades in. Din gåva är betydelsefull!

Den klassiska folkrörelsen i Sverige bygger på ett engagemang genom medlemskap, ofta i kombination med frivilligt arbete. Men att ge en gåva är också att engagera sig.

Giva Sverige har under lång tid verkat för att gåvogivande även i Sverige ska uppmuntras genom till exempel skattelättnader. Förutom att det stärker civilsamhällets finansiering är det en väg till ett brett och folkligt engagemang. Den klassiska folkrörelsen i Sverige bygger på ett engagemang genom medlemskap, ofta i kombination med frivilligt arbete. Men att ge en gåva är också att engagera sig. Genom skattelättnader kan en folkfilantropi uppmuntras som både stärker den ideella sektorn och ger människor oavsett inkomst en möjlighet till delaktighet.

Skattereduktion för din gåva

Från den 1 juli i år återinförs skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Dessvärre genomförs det återigen utan en politisk vision om civilsamhällets långsiktiga finansiering eller en svensk modell för folklig filantropi. För dig som vill stötta forskning eller social hjälpverksamhet och gör det med minst 200 kronor per månad till en organisation är det möjligt att få skattereduktion. Men för dig som tycker att frågor som till exempel klimatet, djurhållning eller förebyggande insatser för psykisk ohälsa engagerar mer, eller ger små belopp till flera organisationer, finns tyvärr inte möjlighet att ta del av skattereduktionen. Därmed utesluts både många givare och stora delar av ideell sektors verksamhet.

Det privata folkliga givandet står inte i motsättning till ett starkt välfärdssamhälle finansierat med offentliga medel.

Det privata folkliga givandet står inte i motsättning till ett starkt välfärdssamhälle finansierat med offentliga medel. Tvärtom är det folkliga givandet ett komplement till detta och en nyckel till mångfalden i engagemanget, för att säkra välfärden och bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Sverige är på många sätt unikt då vi både har en stark vilja att genom skatt ge stöd till de offentliga utgifterna som krävs för att upprätthålla välfärdssamhället och en vilja att också bidra genom gåvor.

Förlegad polarisering

Alla politiska partier verkar vara fast i ett förlegat polariserat förhållningssätt som inte återspeglar den värld vi ser idag. En värld där människors engagemang kan ta sig uttryck på helt andra sätt än att bli medlem i en lokalförening eller ge en gåva på autogiro. Idag engagerar Greta Thunberg 100 000-tals människor utan att ha bildat en förening. Och vem som helst kan starta en insamling på Facebook, eller swisha tio kronor som en gåva på väg till jobbet. Formerna för engagemang förändras i takt med att samhället förändras. Därför måste skattereduktion för gåvor utformas i samråd med ideell sektor och framför allt omfatta alla allmännyttiga ändamål så att fler människor kan vara delaktiga.

Att ge en gåva 2019 är inte välgörenhet, det är ett uttryck för engagemang! Tack för att du engagerar dig!

Nästa artikel